NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor onderhoud kwelders langs Waddenkust

31 okt 2013

De provincie Groningen maakt extra geld vrij voor het beheer van de Groninger kwelders langs de Waddenkust. Daardoor kan het gebied beter worden onderhouden. Vee kan dan veilig grazen en unieke planten en vogels krijgen de ruimte. Met de stuurgroep kwelderherstel is besproken dat jaarlijks ruim 400.000 euro beschikbaar is voor het beheer van in totaal 1.660 hectare.

Intensievere begrazing is nodig
Veel kwelders in Groningen zijn in particulier bezit bij akkerbouwbedrijven. Omdat de kosten van beweiding vaak hoger zijn dan de opbrengsten schakelen veel boeren geen of slechts incidenteel vee in. Daardoor worden de kwelders overwoekerd met zeekweek. Door de verruiging neemt de biodiversiteit af. Voor meer variatie in de biodiversiteit is cruciaal dat de kwelders intensiever worden begraasd door runderen en schapen.

Herstel kwelders
De kwelders langs de Groninger waddenkust zijn een belangrijk onderdeel van het Waddengebied. Ze hebben een unieke plantengroei die past bij de zoute omstandigheden en zijn belangrijk als rust- en foerageergebied voor tienduizenden vogels. De afgelopen jaren zijn de kwelders langs de noordkust opnieuw ingericht met subsidie uit het Waddenfonds. De kwelders zijn nu beter geschikt voor beweiding met runderen en er zijn maatregelen genomen om de veiligheid van het vee te vergroten.

Nieuwe subsidieregeling
Per 2014 gaat de nieuwe subsidieregeling in. Boeren en natuurorganisaties kunnen dan een vergoeding aanvragen van maximaal 246 euro per hectare. Onderdeel van de vergoeding is een bijdrage van het energiebedrijf RWE, die vanwege de energiecentrale in de Eemshaven in diverse natuurprojecten investeert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet