NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland wijzigt groene grondbeleid

30 okt 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben met het “beleidskader groen grondbeleid” vastgesteld hoe zij de benodigde grond willen verwerven en beschikbaar stellen voor het realiseren van een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur. Iedereen die dat wil krijgt voortaan de kans om natuur te verwerven en te beheren.

Er was nieuw groene grondbeleid nodig omdat de provincie gronden niet langer meer ‘om niet’ mag doorleveren aan een beperkt aantal natuurorganisaties. In maart 2013 hebben Provinciale Staten de Agenda Groen vastgesteld. Een van de doelstellingen daaruit is om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden. Van de in totaal ca. 56.000 ha EHS moet nog ca. 8150 ha worden gerealiseerd, waarvoor nog 4812 ha te verwerven grond nodig is. Het beleidskader groen grondbeleid geeft duidelijkheid over hoe de provincie die gronden gaat verwerven en in beheer geven.

De provincie hanteert daarbij de volgende (nieuwe) uitgangspunten: verwerving van benodigde gronden kan plaatsvinden door de provincie zelf of doordat particulieren of natuurbeheerders een subsidie aanvragen voor de afwaardering van grond van agrarische waarde naar natuurwaarde. Gronden die al provinciaal bezit zijn of die de provincie aankoopt worden aan de (eind)beheerder beschikbaar gesteld door deze te verkopen tegen marktwaarde en in principe krijgt iedereen de kans om het beheer ter hand te nemen. GS kunnen gemotiveerd afwijken van deze werkwijze als dat noodzakelijk is vanwege een provinciaal belang. Het groene grondbeleid wordt in 2017 geëvalueerd op de aspecten doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet