NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoeringsovereenkomst Waterschappen en Provincie waterafhankelijk natuur

26 nov 2013

Dinsdag 26 november 2013 ondertekenden de Provincie, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas een meerjaren uitvoeringsovereenkomst. Dit is de eerste keer dat dergelijke harde afspraken op deze manier tussen deze overheden langjarig wordt vastgelegd. Hiermee wordt met een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitvoering gegeven aan het herstel van de waterafhankelijk natuur.
“Dit is voor mij een goed voorbeeld van hoe overheden efficiënt en doelmatig met elkaar samenwerken, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt”, aldus gedeputeerde Bert Kersten.

Meer ruimte en vrijheid
Concreet gaat het om het weer laten meanderen van beken, hydrologische maatregelen in natte natuurgebieden, realisatie van nieuwe natuur en soortenbeleid voor de bever en otter. Dit heeft als voordeel dat de waterschappen één subsidiebeschikking krijgen over een groot aantal projecten en dus niet voor elk project een aparte subsidieaanvraag hoeven te doen. Bovendien mogen de waterschappen het budget per thema vrij inzetten, mits alle prestaties worden behaald en geld aan de realisatie van de doelen wordt besteed. Dat scheelt beide organisaties een hoop papier en tijd en geeft het waterschap als uitvoerder ruimte en vrijheid om binnen de kaders flexibel te kunnen opereren. Dijkgraaf Waterschap Peel en Maasvallei Toine Gresel: "Deze afspraken voorkomen veel administratieve rompslomp. Daarnaast laten ze zien dat overheden effectief samenwerken. Daar is iedereen mee gediend ten gunste van de natuur!”

Waterschapsvoorzitter Jan J. Schrijen van Roer en Overmaas voegt toe:”Deze handelingsvrijheid en flexibiliteit hebben wij jarenlang bepleit, bijvoorbeeld bij Goria Glana. Het is een flinke stap in de goede richting. Het geeft hoop op verdere ontschotting van de verschillende provinciale subsidiekaders voor natuur en water.”

Versnelde realisatie
In deze overeenkomsten staan meerjarige uitvoeringsprogramma’s, waarmee de partners streven naar een versnelde realisatie van de water en natuur opgaven. Voor de periode 2013-2015 investeren de waterschappen in deze programma’s gezamenlijk ruim € 32 miljoen en de Provincie Limburg € 16,2 miljoen. Daarmee worden de Europese doelen (dit zijn ook de provinciale doelen) op het gebied van water en natuur gerealiseerd, zoals vastgelegd in het provinciaal water- en natuurbeleid.

Jaarlijkse rapportage
De subsidie wordt verleend voor een periode van drie jaar en uitgekeerd per jaar. De hoogte van het bedrag per jaar is afhankelijk van het jaarprogramma van het waterschap en de voortgang van de uitvoering waarover het waterschap jaarlijks rapporteert

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet