NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start ‘Markeplan’ agrarische collectieven

21 nov 2013

Het Markeplan gaat met drie pilotprojecten verkennen of een collectief voor agrarisch natuurbeheer toekomstbestendig is. Met een bijdrage van 75.000 euro van het ministerie van EZ kreeg de start van het Drentse Markeplan extra kracht.

Het Markeplan is een initiatief van koepelorganisatie BoerenNatuur, LTO Noord en de Agrarische Natuurvereniging Drenthe. De betrokken partners gaan onder regie van de provincie Drenthe onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het agrarisch natuurbeheer in Drenthe collectief in te gaan vullen. Daarmee willen zij goed voorbereid zijn op het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2016 van start gaat. Hierbij kunnen individuele boeren geen subsidie meer aanvragen, maar moet dit gezamenlijk gebeuren. Kwaliteit, efficiency en doelmatigheid zijn van belang voor deze collectieve aanpak.

Bert Wiekema, voorzitter van de ANV en BoerenNatuur in Drenthe is blij dat een substantieel deel vanuit de landelijke financiering naar Drenthe komt: "Hiermee kunnen wij samen met de partners in Drenthe de professionalisering van het agrarisch natuurbeheer opnieuw invulling geven. Dit zet het agrarisch natuurbeheer in Drenthe goed op de kaart."

De provincie Drenthe juicht dit toe. Gedeputeerde Munniksma constateerde tijdens zijn jaarlijkse werkbezoek aan BoerenNatuur dat krappe financiën in Drenthe leidt tot creativiteit. Hij ziet de bijdrage dan ook als een opsteker voor het project: "Vanaf 2016 wordt in aansluiting op het nieuwe GLB landelijk een vernieuwd subsidiestelsel ontwikkeld voor agrarisch natuurbeheer door rijk, provincies en maatschappelijke partijen. Een collectief van agrarische gebruikers komt daarbij centraal te staan. Het Markeplan sluit naadloos op deze ontwikkeling aan. Het feit dat Drenthe voorop loopt en al één ANV kent en vooraf samen met de partners verkent wat de mogelijkheden zijn, is een grote plus. Samenwerking met andere partijen en inzet van vrijwilligers kan bijdragen aan een breed maatschappelijk gedragen agrarisch natuurbeheer. Dat is Drenthe.'

Onder regie van de provincie worden de kaders van het collectief uitgewerkt. In eerste instantie is het gericht op een kwalitatief goed en efficiënt uitvoerbaar agrarisch natuurbeheer door professionele collectieven in 2016. Daarnaast kunnen er ook andere doelen aan gekoppeld worden, zoals vergroening, milieu, water en recreatie. Met deze werkwijze wordt de basis gelegd voor het behoud en ontwikkeling van de bijzondere waarden op het Drentse platteland.

Het plan krijgt in drie pilots vorm, in Zuidwest Drenthe (besloten gebied met veel houtwallen), in Oost Drenthe (veenkoloniaal akkergebied) en in het Boermarkegebied ten zuiden van Rolde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet