NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg eco-aquaduct in Rouveen gestart

19 nov 2013

De Conradsweg tussen Rouveen en Zwartsluis krijgt een unieke oversteek voor water. Na de ecoducten over snelwegen en autowegen in heel Nederland, wordt in de Olde Maten bij Rouveen een ecoaquaduct gerealiseerd.
Uniek in Nederland

Een ecologische verbinding van twee gebieden, waarbij een aquaduct over een kanaal (het Conradskanaal) wordt gemaakt. Het peil van het water van het natuurgebied de Olde Maten krijgt een hoger peil dan het water in het Conradskanaal. Het ecoaquaduct zorgt dat het water over het Conradskanaal kan stromen. Ook wordt door de scheiding de ecologische kwaliteit van het water in de Olde Maten verbeterd. De natte en droge ecologische verbinding gaat ook onder de Conradsweg door. Het ecoaquaduct wordt zo ingericht dat ook fauna en vissen van het ene natuurgebied in het andere kunnen komen. Deze verbinding is uniek in Nederland.
Grootste laagveenmoeras van West Europa

Maandag 18 november jl. is gestart met de heiwerkzaamheden voor deze unieke verbinding tussen de delen van de Olde Maten. Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied: "Doel van dit natuurontwikkelingsproject is het in stand houden en ontwikkelen van de natuurwaarden in het gebied. Het is belangrijk om als provincie blijvend te investeren in economie en ecologie. Dit is het grootste laagveenmoeras in West Europa, waar ook de Wieden, de Weerribben en de Rottige Meente onderdeel van uit maken."

Een aantal weken geleden is op dezelfde plek een gaslek geweest. Na het gaslek is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de grond. Dat onderzoek heeft aangetoond dat de gronden waar heiwerkzaamheden worden uitgevoerd, stabiel zijn. Daarmee kunnen de werkzaamheden dus gestart worden.

Dieren die straks gebruik gaan maken van het ecoaquaduct zijn onder andere de otter, bittervoorn, waterspitsmuis, grote modderkruiper, dwergmuis, kleine modderkruiper, ringslang, zeggekorfslak, heikikker, platte schijfhoren, poelkikker, water- en meervleermuis en gestreepte waterroofkever.

Het gebied Olde Maten en Veerslootlanden wordt in opdracht van de provincie Overijssel door Dienst Landelijk Gebied (DLG) heringericht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet