NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wabo per 1 januari gedecentraliseerd, ondanks bezwaren provincies en gemeenten

27 nov 2013

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt per 1 januari 2014 gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM, PvdA) besloten, ondanks het verzoek van het IPO om de decentralisatie tot 1 juli 2014 uit te stellen.

Decentralisatie VTH
Met de decentralisatie worden provinciale bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven overgedragen naar gemeenten. Wel blijven provincies verantwoordelijk voor de VTH bij bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken en/of met hoge emissies (BRZO- en IPPC-bedrijven).
Daarnaast wordt hiervoor een bedrag van het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds. Pas met de komende decembercirculaire is bekend om welke bedragen het per gemeente en provincie gaat en kunnen er (nieuwe) werkafspraken en jaarprogrammaís voor 2014 worden voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten . De staatssecretaris adviseert gemeenten om de gelden die zij via het gemeentefonds ontvangen voor 2014 wel 1 op 1 over te maken naar de regionale uitvoeringsdiensten.

Verzoek tot uitstel
Het IPO pleitte eerder, mede op verzoek van vele gemeenten, bij de staatssecretaris voor het uitstellen van de decentralisatie van de Wabo tot 1 juli 2014. Met een half jaar uitstel zou het proces bij de omgevingsdiensten niet onnodig onder druk worden gezet en verstoord. Lang niet alle gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten (RUDís) hebben namelijk voldoende voorbereidingen kunnen treffen voor de decentralisatie . Provincies en gemeenten zijn tot nu toe vooral gericht op het zorgen dat de RUDís goed draaien. In deze maand vinden bij veel RUDís nog plaatsingsgesprekken plaats, met de bedoeling om per het personeel per 1 januari 2014 in dienst te kunnen nemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet