NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Website over nuttig gebruik van biomassa uit landschap

5 dec 2013

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) de website www.biomassauitlandschap.nl gelanceerd. De site heeft als doel private partijen en overheden te inspireren en op weg te helpen met initiatieven om meer biomassa te benutten. Als bron van energie of als grondstof. Op de site staan verhalen met leerervaringen over initiatieven in gebieden en het proces om te komen tot productie van duurzame energie of groene grondstoffen. Voorbeelden waarbij het landschap en zijn gebruikers de sleutel vormen tot een betere benutting van de biomassa die verschillende gebieden voortbrengen.

Zo heeft het landschap langs de IJssel geïnspireerd tot het ontstaan van het idee van een energieke IJsselvallei. In dit verhaal weten partijen elkaar te vinden om o.a. grassen te maaien en wilgen en elzen te snoeien en te benutten als biomassa voor bijvoorbeeld de productie van energie. Een ander verhaal komt uit de omgeving van Winterswijk waar twee ondernemers elkaar gevonden hebben met het plan voor een biomassavergistings-installatie. De ene ondernemer wil bio-energie leveren, de andere wil bio-energie afnemen voor de steengroeve die hij exploiteert. Eén van de uitdagingen waar ze voor staan is voldoende aanbod van gewassen voor de vergister. Meer over deze voorbeelden en andere verhalen staan op de website die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe verhalen en leerervaringen.

Biomassa beter benutten
Meerdere partijen kunnen een initiatief starten om biomassa uit landschap nuttig te gebruiken. Of ze kunnen op zoek gaan naar biomassa voor duurzame energie of groene grondstof. Op veel plaatsen in ons land komt biomassa vrij bij onderhoud van het landschap. Slechts een deel van die biomassa wordt nuttig gebruikt. Nog vaak wordt het afgevoerd als groenafval of blijft het achter in bossen bijvoorbeeld. Dit komt onder andere omdat ons landschap nog niet optimaal is ingericht om biomassa te oogsten. Bovendien moeten we nog leren hoe we biomassa beter kunnen benutten.

Behoud biodiversiteit
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken richt DLG zich op het benutten en vergroten van de hoeveelheid oogstbare biomassa in gebiedsprojecten. De website is een resultaat van het project ‘Schoon & Zuinig: Biomassa’ dat DLG heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ. Met als doel meer biomassa in gebiedsprojecten nuttig te gebruiken. Hiervoor brengt DLG partijen bij elkaar. Bij de planontwikkeling voor gebieden bekijkt DLG met betrokken partijen de mogelijkheden om (meer) biomassa te oogsten, zodat er ook minder kosten zijn voor beheer van het landschap. Daarbij rekening houdend met andere doelstellingen, zoals voor natuur en recreatie. Uitgangspunt is andere doelen te respecteren zoals het behoud van de biodiversiteit.

Schone en zuinige agrosectoren
De projecten geven uitvoering aan de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met het Bosschap, het Platform Hout en de Branche Vereniging Organische Reststoffen in het Innovatie- en Actieprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren (voorheen Agroconvenant). Zij vertegenwoordigen de sector natuur, bos en landschap en de houtketen. Agentschap NL en DLG ondersteunen de convenantpartijen bij het uitvoeren van de afspraken. Beide organisaties zijn agentschappen van het ministerie van EZ. Het innovatie- en actieprogramma sluit aan bij het Energieakkoord dat minister Kamp van Economische Zaken op 6 september 2013 namens het kabinet tekende.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet