NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overeenstemming over verdeling landbouw- en natuurgrond op Texel

16 dec 2013

Er is een akkoord bereikt over de verdeling van landbouw- en natuurgrond op Texel. Hierdoor kunnen natuurprojecten zoals de uitbreiding van Waal en Burg, weer worden opgepakt en kan de landbouw zich verder ontwikkelen. Op vrijdag 20 december ondertekenen de provincie, de gemeente, de LTO Noord, het hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw de overeenkomst.

Aanleiding voor de overeenkomst is de breed gedragen wens van zowel de landbouwsector als de organisaties die natuur willen realiseren, om elkaar meer de ruimte te geven. De betrokken partijen zijn het altijd eens geweest dat er een eerlijke verdeling moest komen. De concrete uitwerking bleek lastig vanwege alle belangen die spelen. Gedeputeerde Jaap Bond: ‘we zijn allemaal blij met deze doorbraak. Nu is duidelijk hoe de natuur en landbouwsector zich verder kunnen ontwikkelen. En door de aankoop van de laatste gronden, kan Waal en Burg eindelijk worden afgerond.’

De betrokken partijen willen na de jarenlange stilstand snel aan de slag met de (verdere) afronding van de natuurgebieden Waal en Burg, Dorpzicht, Hanenplas en De Bol. Ter compensatie van deze natuurontwikkeling is de ruim 100 hectare van polder Zeeburg niet langer onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, blijft de bestemming agrarisch en wordt de grond verkocht voor landbouwkundig gebruik. Dat komt bovenop de 170 hectare waarvan al eerder de natuurbestemming is teruggedraaid. Uiteindelijk is er nog 17,5 hectare teveel aan grond met een natuurbestemming, op voorstel van alle partijen wordt deze uiterlijk in juni 2014 ergens op Texel aan de landbouw wordt (terug)gegeven.

Waal en Burg
Vanuit Waal en Burg zijn landbouwbedrijven verplaatst naar een plek waar zij niet meer in de knel komen door de omringende natuur en meer de ruimte hebben zich te ontwikkelen. De provincie wil de verworven gronden samen met onder meer Natuurmonumenten en de gemeente Texel gaan inrichten zodat er een bijzonder natuurgebied van circa 450 hectare ontstaat. Er komen meer bloemrijke weiden, die door de overgang van zoet en zout water het leefgebied vormen van bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën. Ook de recreatiemogelijkheden worden verbeterd, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de bijzondere natuur. In de loop van 2014 wordt de omgeving gevraagd mee te denken over de wijze waarop dat het beste zou kunnen.

Andere projecten
Andere, kleinere, natuurprojecten waarover afspraken zijn gemaakt, zijn de afronding van Hanenplas, Dorpzicht en de Bol. In de Hanenplas wordt het karakteristieke binnenduinlandschap versterkt. De natuur in dit gebied gaat op dit moment achteruit, daarom is het nodig diverse natuurmaatregelen te treffen. Ook wordt het natuurgebied uitgebreid, in goed overleg met de naastgelegen golfbaan. Om dit te realiseren, is een vrijwillige grondruil met een naastgelegen agrarisch bedrijf noodzakelijk. Dorpzicht wordt een natuurgebied van 144 hectare dat deels voor weidevogels wordt ingericht. Daarnaast wordt het waterpeil aangepast en wordt er waterberging gerealiseerd. Voor zowel Hanenplas als Dorpzicht is een conceptplan voor de inrichting opgesteld, dat wordt besproken met belanghebbenden. Over natuurgebied de Bol is de afspraak gemaakt dat Natuurmonumenten in overleg met de direct betrokkenen een voorstel doet hoe dit natuurgebied kan worden afgerond, ter verbetering van de omstandigheden voor de weidevogels en bijzondere planten die hier voorkomen.

Polder Zeeburg heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘landbouwgrond met rotganzenopvang’ gekregen. Ook de provincie heeft de intentie om in overleg met de eigenaar, het gebied aan te wijzen als opvanggebied voor de rotganzen in het nieuwe ganzenbeleid, dat de provincie de komende maanden opstelt. Met dit beleid wil de provincie zowel opvang voor de beschermde rotganzen bieden als de schade terugdringen die de grote populatie (grauwe) ganzen veroorzaakt.

Om te zorgen voor een goede uitvoering van de afspraken, is een stuurgroep opgericht, waarin de bestuurders van alle deelnemende partijen zitting hebben.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet