NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Intensieve veehouderij: kansen binnen Friese perken

10 dec 2013

De intensieve veehouderijsector in Fryslân kan zich ontwikkelen. Met name om te voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en milieu. Gedeputeerde Staten stelde hierover een ontwerp Beleidsnotitie Intensieve Veehouderij vast. Ontwikkeling is alleen mogelijk zolang er een zorgvuldige inpassing in het landschap plaatsvindt.

Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer: “It is hiel wichtich dat der troch maatwurk per yntinsive feehâlderij soarge wurdt foar in goede ynpassing yn it omringjende lânskip. Dit kin troch meardere saakkundigen tagelyk advisearje te litten oer de ynpassing fan it bedriuw. Dit wurdt de Nije Pleats-metoade neamd”. Meer informatie over deze methode staat op http://lyt.sr/v5k91.

Voorstel voor beleid
De provincie is van mening dat een maximum bouwvlak (bouwblok) van 1,5 ha voldoende ontwikkelingsruimte biedt voor een bestaande intensieve veehouderij. Inclusief mestvergister is dit 2 ha. Alleen in bijzondere gevallen wordt van deze maat afgeweken. Zo nodig kunnen agrariërs bedrijfsonderdelen splitsen of verspreiden over bestaande bouwvlakken. Nieuwe bouwvlakken voor intensieve veehouderijen zijn niet gewenst.

In 2012 en 2013 stelde de provincie Fryslân nieuw ruimtelijk beleid vast voor de melkveehouderij. Nu er meer duidelijkheid is gekomen vanuit het Rijk op het gebied van intensieve veehouderij, werd ook dit provinciale beleid heroverwogen. Hieruit blijkt dat er een aanpassing nodig is. Dit betekent dat de verordening ruimte op dit onderdeel wordt aangepast.
Verandering

De intensieve veehouderij zit midden in een veranderingsproces. Waarbij deze sector naar een meer duurzame en diervriendelijke productie gaat. Hierdoor worden er veel regels en eisen aan de sector gesteld. Vooral de landelijke mest- en milieuwetgeving bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden. De intensieve veehouderij in Fryslân is relatief klein in omvang. Daarom beperkt het provinciale beleid zich tot het scheppen van duidelijke ruimtelijke voorwaarden.
Vervolg

De ontwerp Beleidsnotitie Intensieve Veehouderij ligt vanaf half januari samen met de ontwerp Verordening Romte Fryslân 2014 ter inzage op het provinciehuis. Tijdens deze periode kan iedereen reageren op de voorstellen.

Definitie
Onder intensieve veehouderijen verstaat de provincie veehouderijen die geen of weinig binding hebben met grond in de omgeving. Oftewel, waarbij geen grond wordt gebruikt om voer voor de dieren op te verbouwen of mest af te zetten. Het betreft vooral varkens- en pluimveehouderijen. Soms betreft het veehouderijen met pelsdieren, vleeskalveren, geiten, schapen, rundveemesterijen of een combinatie van deze bedrijfsvormen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet