NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herstel voor flora en fauna rondom A7 door beekpassage

10 dec 2013

Het buitengebied rondom de A7 tussen Nij Beets, Beetsterzwaag,Tijnje en Terwispel wordt volgend jaar ontwikkeld. De aanzet hiervoor geeft Gedeputeerde Staten door 680.000 euro beschikbaar te stellen voor een beekpassage in de A7. Op de plaats waar het huidige Koningsdiep de A7 kruist, komt een gecombineerde ecologische- waterverbinding. Hierdoor kan de beek met bijbehorende flora en fauna weer in ere herstellen.

De beekpassage is ca. 3,5 meter breed en 2 meter hoog. Door de aanleg van deze passage wordt de connectie tussen water, flora en fauna hersteld. De middenloop en benedenloop (waar de beek eindigt) staan straks weer met elkaar in verbinding. Hierdoor kunnen water- en landdieren beter ‘uitwisselen’, zoals de otter en de das. Ook is de verwachting dat de waterkwaliteit verbetert. De passage draagt bij aan het behalen van de natuurdoelinstellingen die horen bij een Natura2000-gebied. Een voorbeeld hiervan is het beter kunnen beheren van de waterpeilen.
Afstemming met andere natuurprojecten

De beekpassage is onderdeel van een gebied waar ook andere (natuur)projecten in ontwikkeling zijn. Zo krijgt bijvoorbeeld het Natura2000-gebied Van Oordt’s Merksen een nieuwe inrichting. Er vindt nauwe afstemming plaats met deze projecten. Vooral de onderwerpen ‘verdroging’ en ‘herinrichten van natuur’ raken meerdere projecten. Zo zijn er ideeën ontwikkeld om een ander peilbeheer in het gebied te realiseren. Ook wordt onderzocht waar een nieuwe waterwinning kan komen en hoe de invulling van de zandwinput in dit gebied bijdraagt aan de natuurdoelstellingen. In opdracht van de provincie worden op dit moment bovenstaande onderdelen in kaart gebracht. Begin volgend jaar kan de streek reageren op de plannen.
Kosten

De totale kosten van de beekpassage zijn geraamd op ca. € 2,3 miljoen. Wetterskip Fryslân draagt hier € 1,4 miljoen aan bij en Rijkswaterstaat € 250.000. De beekpassage moet in 2015 gereed zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet