NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fries ganzenbeheer voorlopig op dezelfde voet verder

23 dec 2013

De ganzenschadebestrijding gaat in Fryslân voorlopig op dezelfde voet verder. Omdat het landelijke ganzenakkoord op 2 december uiteen spatte, moet er per provincie een aanpak komen. Tot die tijd blijft het huidige ganzenbeleid van kracht, aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

Kramer bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor Fryslân. “Uiteraard zet ik stevig in op een Fries akkoord en heb ik de hoop dat dit er zo snel mogelijk komt. Maar zo lang er nog geen concrete Friese afspraken liggen, vind ik het belangrijk dat iedereen weet hoe we op dit moment met de ganzen omgaan. Daarom moeten we goed uitleggen hoe de praktijk er vanaf 1 januari 2014 uitziet totdat er nieuwe afspraken liggen”.

Vergelijkbare situatie zoals afgelopen zes jaar
Nu de landelijke afspraken over het ganzenbeleid niet meer gelden, zullen Provinciale Staten een nieuwe verordening voor schadebestrijding niet behandelen. De mogelijkheden voor schadebestrijding van overwinterende ganzen, buiten de ganzenfoerageergebieden, blijven daardoor voorlopig hetzelfde als de afgelopen zes jaar. Een ganzenfoerageergebied betreft landerijen waarop ganzen ongehinderd mogen neerstrijken om te eten en rusten en niet verjaagd mogen worden

Schadebestrijding
Verjagen met ondersteunend afschot van de grauwe gans, de kolgans en de smient is mogelijk op basis van een provinciale vrijstelling. Dit mag op alle gewassen tot 12.00 uur ‘s middags, buiten de begrenzing van de oude foerageergebieden. De vrijstelling wordt verleend door de Fauna Beheer Eenheid en geldt tot 1 april 2014. De verleende vrijstellingen met als einddatum 31 december 2013 worden automatisch verlengd tot en met 31 maart 2014.

Schadevergoedingen
Vanaf 1 januari 2014 moet de provincie het budget voor de schadevergoedingen beschikbaar stellen. Het Faunafonds betaalt de schade uit. Door het wegvallen van het ganzenakkoord vervallen ook de financiële toezeggingen uit het akkoord. Dit ging om 20% extra geld voor aflopende overeenkomsten.
De mogelijkheden voor Europese bijdragen voor de rustgebieden (die nu nog foerageergebieden heten) komen er evenmin vanaf 1 november 2014. Totaal gaat dit landelijk om meer dan 5 miljoen euro en in Fryslân om ruim 2,5 miljoen euro. Daardoor is er 25% minder budget beschikbaar en dat heeft gevolgen voor het gehele ganzenbeleid.

De basis voor de berekening van de schadevergoeding is binnen en buiten de foerageergebieden nu hetzelfde. Boeren met land binnen de foerageergebieden kunnen een vergoeding aanvragen bij het Faunafonds. Voor de boeren met nog lopende overeenkomsten tot en met 31 maart 2013, wijzigt er op dit moment niks. Buiten deze gebieden behouden grondgebruikers, zoals het nu lijkt, een vergoeding van 95%.

Vervolg
De provincie Fryslân gaat met belanghebbende partijen om de tafel om tot een breed gedragen Fries akkoord te komen. De provincie gaat er van uit dat er gauw duidelijkheid komt. Zodra dit het geval is melden de provincie, de Faunabeheereenheid en het Faunafonds dit via hun communicatiekanalen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet