NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fries visserijbeleid voldoet

23 dec 2013

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om het huidig beleid voor Visserij ongewijzigd voort te zetten. Dit is het voorstel zoals dat op 19 februari 2014 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Er is in de loop der jaren een praktische werkwijze ontstaan die goed voldoet. Deze werkwijze sluit ook aan bij de maatschappelijke werkelijkheid.

Wettelijke taak provincie
In 2004 heeft Provinciale Staten besloten om geen beleid vast te stellen voor visserij. Dat betekent dat de provincie alleen de wettelijke taken uitvoert. Namelijk het verlenen van vergunningen in de natuurgebieden, zoals de vergunningverlening van visserij in natuurgebieden (uitvoeren van de Natuurbeschermingswet). Het Rijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de visserijwet (beschermen van de visstand). De provincie wil voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de rol van het Rijk en de provincie.

Meer dan alleen uitvoering
Door tegenstrijdigheden tussen de visserijwet van het Rijk en de Natuurbeschermingswet van de provincie, botst het beleid op sommige dossiers met elkaar. Vissers en natuurbeschermingsorganisaties ontmoeten elkaar dan bij de rechter. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, heeft de provincie het initiatief genomen om met alle partijen in gesprek te gaan.

Keuze toekomstige rol provincie
Provinciale Staten hebben keuze uit vier varianten. Deze variėren van het optuigen van een volledig visserijbeleid tot aan alleen het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt over de toekomstige rol van de provincie op het gebied van visserij.
De startnotitie en het voorstel om de huidige werkwijze voort te zetten wordt op 29 januari 2014 behandeld in de commissie Lān, loft en wetter. Partijen kunnen hier inspreken. Op 19 februari 2014 wordt het voorstel aan de Provinciale Staten voorgelegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet