NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek naar spreeuw moet achteruitgang remmen

20 dec 2013

De spreeuw is een vaak geziene vogel in Nederland. Nog wel. De soort neemt namelijk in snel tempo af in aantal. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn niet bekend. Daarom hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland het jaar 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw, waarbij ze een oproep doen aan iedereen om mee te doen.

De spreeuwenpopulatie gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is wel dat het ook in omringende landen slecht gaat met de spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980 tot en met 2011 met 52 procent afgenomen, en ten opzichte van 1990 met zes procent. Er zijn wel mogelijke oorzaken bekend, maar een exacte verklaring is er niet.

Landschapstypen
Spreeuwen namen vooral af in bossen en stedelijk gebied. In het agrarische gebied deed de soort het sinds 1990 iets minder slecht. In het boerenland kwam de afname pas later, na de eeuwwisseling. Tegelijkertijd stabiliseerde de spreeuwenstand zich in het stedelijke gebied. Op de lange termijn lijkt de afname in bossen en stedelijk gebied het sterkst.

Broedsucces
Als voorbereiding op het Jaar van de Spreeuw heeft Sovon een literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft het Vogeltrekstation in opdracht van Vogelbescherming honderd jaar ringgegevens geanalyseerd. De studies laten zien dat het broedsucces een belangrijke rol lijkt te spelen. Het onderzoek van Sovon en Vogelbescherming zal zich tijdens het Jaar van de Spreeuw daarom daar op richten. Voor het uitvoeren van het onderzoek vragen Vogelbescherming en Sovon hulp van minimaal honderd vrijwilligers die één broedgeval via een nestkast met camera willen volgen. Aanmelden kan via deze website.

Jonge spreeuwen tellen
Nadat alle jongen zijn uitgevlogen zoeken de spreeuwen elkaar op. Sovon en Vogelbescherming organiseren in de periode 1 mei tot en met 15 augustus tellingen waar eveneens iedereen aan mee kan doen. Aan de hand van een herkenningskaart vragen ze mensen om het aantal jonge en volwassen spreeuwen te tellen en door te geven. In het najaar zullen vrijwilligers slaapplaatsen van spreeuwen gaan tellen, waar soms tienduizenden vogels te zien zijn.

Meer informatie vind je op www.jaarvandespreeuw.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet