NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mooie resultaten in Nationaal Landschap IJsseldelta

13 dec 2013

In de periode 2006-2013 zijn in Nationaal Landschap IJsseldelta honderd projecten uitgevoerd met een totale investeringswaarde van 29 miljoen euro. Dat blijkt uit het rapport "Resultaten Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta".

Daarbij gaat het niet alleen om geld van de samenwerkende overheden, maar ook om investeringen van particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties. "De samenwerking in de IJsseldelta heeft een vliegwiel in gang gezet. De formule 1+1=3 is hier echt van toepassing geweest. Dat is een duidelijke meerwaarde, die we vast moeten houden", zegt Theo Rietkerk als voorzitter van het bestuurlijk kernteam Nationaal Landschap IJsseldelta. "Dan gaat het ons zeker lukken om ook in de toekomst te blijven investeren in het gebied."

Mooie resultaten
Uit het rapport "Resultaten Uitvoeringsprogramma 2006 -2013" blijkt dat de samenwerking in Nationaal Landschap IJsseldelta veel heeft opgeleverd. Het rapport wordt ÚÚn dezer dagen toegestuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraden van Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en naar het Algemeen Bestuur van het waterschap Groot Salland.

Van de in totaal honderd projecten zijn er ruim zeventig helemaal uitgevoerd. Zo'n twintig projecten worden nog voor de jaarwisseling opgeleverd. De totale investeringswaarde komt uit op 29 miljoen euro. "Dat is echt veel meer dan we vooraf konden voorzien. Omdat het geld van het rijk heel snel is afgebouwd, hadden we verwacht op zo'n 12 miljoen uit te komen. Maar we hebben de maximale ambitie gehaald. Mede dankzij de investeringen van onze partnerorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en particulieren", aldus Rietkerk.

Versterking dorpen
Alle dorpen in Nationaal Landschap IJsseldelta hebben een eigen dorpsontwikkelingsplan uitgewerkt en investeringen gedaan in de directe leefomgeving, inclusief de dorpsommetjes bij 's -Heerenbroek, Zalk, Mastenbroek, Kamperzeedijk en Hasselt. Voor de Polder Mastenbroek is een polderplan ontwikkeld en uitgevoerd. Hiermee zijn niet alleen fysieke maatregelen gerealiseerd, maar is als extra effect ook de dorpskracht, vitaliteit en gemeenschapszin versterkt. Vanuit de samenwerkende partners is vertrouwen en budget gegeven aan de dorpen om zelf met hun eigen woon - en leefomgeving aan te slag te gaan, om wonen, werken, ondernemen en recreŰren nog aantrekkelijker te maken.
Agrarische sector als drager

Ook de agrarische sector, als belangrijke drager in het gebied, heeft een impuls gekregen. Zo is er ge´nvesteerd in het opzetten van het streekmerk Heerlijk IJsseldelta om producten uit het Nationaal Landschap regionaal te vermarkten. Er zijn ook investeringen gedaan in kavelruil (o.a. Genemuiden), 2 compensatie weidevogels, ecologisch slotenbeheer en investeringen in groen - blauwediensten. En het project Weidse Waarden is gestart, waarbij verbreding, verdieping en verduurzaming van de agrarische sector op Kampereiland centraal stond.

Alle projecten hebben bijgedragen aan versterking van de agrarische sector en betere verdienmogelijkheden voor bedrijven. Tegelijkertijd gaat het dankzij de investeringen beter met de stand van de weidevogels en de biodiversiteit in het gebied. Duurzaam investeren Er is ge´nvesteerd in ruimtelijke kwaliteit in de vorm van plannen en gedeeltelijk ook uitvoering van de stadsrandzones van Genemuiden, Hasselt, Zwolle -Noord en IJsselmuiden -De Koekoek. Vanuit Nationaal Landschap IJsseldelta is bijgedragen aan de ontwikkelingen van de Sluuspoort en de Handelskade in Zwartsluis, wat tevens een impuls heeft gegeven aan de sociale kwaliteit.

Ook is ge´nvesteerd in het werkschrift Energieke Landschappen, dat de basis is geweest voor het project IJsseldelta -zon, waarin zo'n zeventig agrariŰrs gaan investeren in opwekking van zonne -energie. Zo worden opnieuw stappen gezet naar een energieneutraal Nationaal Landschap IJsseldelta. Toeristische impuls Op het gebied van recreatie is ge´nvesteerd in kanoroutes en vissteigers. En in de verbetering en vooral ook flinke uitbreiding van de fietspaden in de polder Mastenbroek, de realisatie van het fietsknooppunten - en het wandelnetwerk. Er is een actieplan waterrecreatie ontwikkeld er is ge´nvesteerd in de doorontwikkeling van de Koggewerf in Kampen. In deze lijn heeft Genemuiden een boulevard gekregen met het herstel van de Veerweg en is gewerkt aan de recreatieve ontsluiting van de grachten in Hasselt. In Zwolle, Kampen en Zwartsluis zijn bezoekerscentra ingericht waar veel informatie is te vinden over de cultuurhistorie van Nationaal Landschap IJsseldelta.

Ook zijn er vijf informatiepunten gerealiseerd bij toeristische trekpleisters. Ook zijn ondernemers ondersteund met initiatieven op het gebied van koffie- en theeschenkerijen, al dan niet met oplaadpunten voor e-bikes. En bedrijfsverbreding op het gebied van zorg. Meer dan dertig ondernemers spelen in op deze betere ontsluiting van het gebied. De toeristische impuls zorgt voor meer onderlinge samenwerking, arrangementen en dus veel meer mogelijkheden voor bezoekers. Cultuurhistorie Op het gebied van cultuurhistorie zijn veel projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het actieplan Kreken en Rivierarmen, Herstel Kreek de Lange Riete en van de kolk Zalkerdijk, Streekeigen Huis en Erf in twee rondes, kwaliteitsimpuls Stallenbouw en ondersteuning in de bouw van een replica van de Kogge en de aanpak van de Koggewerf. Verder nog een groot aantal kleinere projecten om kolken, kreken en cultuurhistorische erven te herstellen.
Vitaal Nationaal Landschap IJsseldelta

Alle projecten hebben ervoor gezorgd dat het draagvlak voor Nationaal Landschap IJsseldelta groot is. Bewoners en bezoekers zijn zich steeds meer bewust van de kwaliteiten van het gebied en de kansen, die er liggen. Velen van hen nemen ook (mede) verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud en zijn nauw betrokken bij initiatieven en projecten. "Daarom is het ook zo belangrijk dat we samen doorgaan om Nationaal Landschap IJsseldelta vitaal te houden. De energie bij bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden is aanwezig. Dus samen de schouders eronder", zegt Theo Rietkerk namens het bestuurlijk kernteam.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet