NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VNC wil fonds voor prachtlandschappen Gelderland

7 jan 2014

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft GS Gelderland opgeroepen om een hefboomfonds voor ‘prachtlandschappen’ in Gelderland in te stellen. Een boerenlandschap wordt een Prachtlandschap als boeren, naast hun normale bedrijfsvoering, ook zorgdragen voor behoud of nieuwe aanleg van landschapselementen zoals heggen, singels, knotbomen en akkerranden. Het hefboomfonds zou boeren die extra vergoeding moeten geven waarmee het netwerk van landschapselementen op hun grond mogelijk wordt. Aanleiding is dat binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) jaarlijks 30 miljoen Europese groenpremies aan de Gelderse landbouwsector – bedoeld voor versterking van de biodiversiteit - nauwelijks daarvoor benut zullen worden. Met het hefboomfonds wordt dit wel mogelijk.

Gelderland heeft grosso modo 13% van de cultuurgrond in Nederland, waar 17% van de Nederlandse agrariërs voedsel produceren. Europese landbouwsteun wordt momenteel omgevormd naar uniforme hectare premies: vanaf 2015 ontvangen de Gelderse boeren ruim 90 miljoen euro aan inkomenstoeslagen, waarvan bijna 30 miljoen euro bestaat uit zogenaamde groenpremies.

Aan akkerbouwers worden andere eisen gesteld dan aan melkveehouders. Om de groenpremies te ontvangen moeten akkerbouwers 5% van hun areaal inrichten met zogenaamde ‘Ecologische Focusgebieden’ en meer variatie in teelt van gewassen aanbrengen. Voor akkerbouwers is de keuze enorm om die 5% in te vullen: ze mogen hiervoor onder meer bestaande landschapselementen en stikstofbindende landbouwgewassen als luzerne meetellen.
Echter, het nieuwe GLB geeft voor melkveehouders te weinig stimulans om de biodiversiteit op bedrijfsniveau te versterken. Om te voldoen aan de Europese eisen hoeven ze praktisch niets te doen; het enige is dat 70% van hun grond als weiland moet blijven bestaan, voor buffering van CO2.

VNC wil een hefboomfonds die de groenpremie van zowel akkerbouwers als melkveehouders op bedrijfsniveau moet verdubbelen om te concurreren met wereldmarktprijzen en het voor boeren aantrekkelijk te maken om te kiezen voor productie van streekeigen landschapselementen.

Daarvoor is jaarlijks 7,4 miljoen euro van de Provincie Gelderland, 1,2 miljoen euro per waterschap, 135.000 euro per gemeente en 7,4 miljoen van private partijen nodig.
Egbert Jaap Mooiweer van VNC: “Voor bijdragen van private partijen denken we bijvoorbeeld ook nadrukkelijk aan een partij als Friesland Campina. Zij zijn aangesloten bij het IUCN-initiatief ‘Leaders for Nature’ om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Hun impact zit bij de aangesloten 19.000 leden: de boeren. Zij beheren ruim 40% van ons cultuurland waar op veel plekken vrijwel alle landschapselementen en dus ook alle soorten zijn verdwenen. Karakteristieke vogelsoorten als grutto, patrijs en kneu zijn met respectievelijk 60, 95 en 50% dramatisch in aantallen afgenomen. Bij een productie van 15000kg melk per hectare zouden zij in dit model 0,002 ct per liter meebetalen en hun leden in staat stellen om in Gelderland ruim 7000 kilometer landschapselementen op te knappen en te herstellen”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet