NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe mogelijkheden voor natuurbeheer Zuid-Holland

20 dec 2013

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben 17 december 2013 de Nota beheer EHS vastgesteld. Hiermee krijgen nieuwe natuurbeheerders, zoals coŲperaties van boeren of stichtingen voor agrarisch natuurbeheer gelijke kansen om nieuwe natuurgebieden te gaan beheren. Als een nieuw natuurgebied wordt aangelegd, verkoopt de provincie in principe de grond via een openbare biedingsprocedure aan de beheerder. Bij de keuze van de beheerder let de provincie op laagste beheerprijs of hoogste grondprijs en op de manier waarop de biodiversiteitsdoelen gehaald worden. Daarnaast vraagt de provincie aan geÔnteresseerde beheerders onder meer hoe zij de omgeving willen betrekken bij het natuurbeheer.

Zekerheid
Deze criteria zijn vastgelegd in de Nota beheer EHS. Zij vormen het kader om de realisatie van natuur aan te besteden. Voorheen lag deze beheertaak vooral bij de grote terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Tegenwoordig zijn er ook meer lokale en kleinschalige initiatieven. Voor de provincie is vooral van belang dat er op de lange termijn zekerheid is over het behalen van de natuurdoelen en dat de EHS tijdig is gerealiseerd. Ook moeten financiŽle bijdragen en mogelijkheden uit de markt en samenleving worden benut en de administratieve lasten minimaal zijn. Verkoop van de natuurgebieden aan de beherende organisatie is hiervoor de meest efficiŽnte werkwijze.

De provincie wil de verdere achteruitgang van de biodiversiteit afremmen. Het realiseren en onderhouden van een groen netwerk van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) vormt hiervoor de basis. In 2027 bedragen de natuurgebieden van de EHS in totaal 40.000 hectare. Voor 2800 hectare moet de provincie het beheer nog regelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet