NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe grenzen voor natuurgebieden met EHS-status

20 jan 2014

Friese natuurgebieden met de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn opnieuw begrensd. Dit geldt ook voor de gebieden buiten de EHS. Op een nieuwe kaart is zichtbaar welke natuur wel of niet binnen deze structuur valt. De herbegrenzing was enerzijds nodig wegens bezuinigingen op het natuurbudget door het Rijk. Anderzijds wegens gewenste grenscorrecties. De nieuwe grenzen komen weer overeen met de vastgelegde topografische grenzen. Voor het natuurgebied de Izermieden in Achtkarspelen is nog niet definitief bekend hoe de begrenzing eruit ziet.

In totaal vervalt in Fryslân 4.500 van de 19.000 hectare oorspronkelijk geplande nieuwe EHS. Van de bestaande natuur vervalt niets. Tot en met 2027 koopt de provincie nog 2.400 hectare grond om natuur van te maken. Daarnaast wordt 6450 hectare reeds gekochte grond ingericht als natuur. De nieuwe grenzen zijn gebaseerd op het Natuurpact tussen het Rijk en de provincies. Gedeputeerde Kramer: “Troch dit Natuerpakt kin de provinsje mear nije natuer meitsje dan it Ryk yn in eardere besúnigingsperioade foar eagen hie. Hjirtroch krijt de natuer yn Fryslân wer mear kânsen, ûndanks dat der parten binnen de EHS ferfalle sille”.

Vervallen EHS
In met name de volgende gebieden vervallen delen van de EHS of treden er wijzigingen op: Zwagermiden, Izermieden/Surhuizumermieden, Drogehamstermieden, Koningsdiep, Beekdal Linde, Tjonger, Rotstergaasterwallen, Easterskar, Oostflank Alde Feanen, Lytse Deelen, Teroelster Sypen, Baarderadeel, Buren (Ameland) en Gaasterland. Op de kaart is zichtbaar om welke grootte het per gebied gaat.

Izermieden
De gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid krijgt de kans om nog eens goed te kijken naar het gebied de Izermieden. De commissie onderzoekt welk deel van de Izermieden nog binnen de EHS moet blijven. Maar ook welke maatregelen nodig zijn om verdroging van de natuur in de polder Rohel te voorkomen. Dit moet 12 maart 2014 duidelijk zijn.

Omschrijving EHS
De EHS is een netwerk van met elkaar samenhangende natuurgebieden met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden. Dit vormt de ruggengraat voor de ontwikkeling van natuur in de provincie.

Verordening Romte
De herbegrenzing van deze natuurgebieden, en de gebieden buiten de EHS, vormt een onderdeel van de verordening Romte. Deze ligt vanaf woensdag 15 januari tot en met 11 maart 2014 ter inzage op het provinciehuis en bij alle gemeentehuizen in Fryslân. Digitaal inkijken is ook mogelijk via www.fryslan.nl/verordeningromte2014.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet