NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toekomst voor rietvogels en noordse woelmuis in Fries Merengebied

20 jan 2014

In het Merengebied in Zuidwest-Fryslân wordt het leefgebied van een aantal bijzondere diersoorten de komende jaren flink verbeterd. De maatregelen zijn voor een groot deel gericht op de waterkwaliteit, rust in de winterperiode voor overwinterende eenden en ganzen en op een aangepaste waterhuishouding.

Zo ontstaat er een beter leefgebied voor rietvogels, zoals het porseleinhoen, de kwartelkoning en de kemphaan. Het leefgebied voor de noordse woelmuis, een soort die alleen in Nederland voorkomt, wordt sterk verbeterd. Het Merengebied is vooral van belang voor 20 soorten vogels, voor de meervleermuis en noordse woelmuis en drie habitattypen (plantengemeenschappen). De meeste maatregelen worden binnen de natuurterreinen uitgevoerd. De afspraken over rust in de winterperiode zijn met een erecode tussen de natuur- en de watersportsector op vrijwillige basis gemaakt. Meer informatie over de erecode staat op www.fryslan.nl/slobber.

Ontwerp-beheerplan Natura 2000
Bovenstaande staat in het Natura 2000 beheerplan Merengebied dat (als ontwerp) eerder deze maand aan Gedeputeerde Staten is voorgelegd. In dit beheerplan is voor drie officiële Natura 2000-gebieden in een keer een beheerplan gemaakt. Het gaat om het Snitsermar (Sneekermeergebied), Wite en Swarte brekken (Witte en Zwarte Brekken ) en de Aldegeaster brekken, Fluezen en omjouwing. (Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving). Na dit beheerplan volgen er nog 15 Natura 2000 beheerplannen die (deels) in Fryslân liggen.

De provincie en het Ministerie van Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een beheerplan voor deze 3 gebieden. Samen met de streek is het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Merengebied opgesteld. Hierin staan de bijzondere natuurdoelen die Europa voor het Merengebied heeft aangewezen. Het belangrijkste onderdeel van het plan zijn de maatregelen die nodig zijn om die bijzondere natuur te behouden en te versteken. Ook speelt het plan een belangrijke rol bij de afstemming van de activiteiten in het gebied op de natuurwaarden.
Ter inzage

Belanghebbenden kunnen het ontwerp-beheerplan Merengebied van 25 januari tot en met 8 maart inzien. Dit kan in het Provinsjehűs, de gemeentehuizen van Súdwest Fryslân en De Friese Meren en via www.fryslan.nl/n2000merengebied. In dezelfde periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Kijk voor meer informatie hierover op de website.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet