NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies stellen transitiemanager Dienst Landelijk Gebied aan

5 febr 2014

Carolien de Boer is door de provincies aangesteld als “interprovinciaal transitiemanager Dienst Landelijk Gebied (DLG)”. Zij is in opdracht van de twaalf provincie-secretarissen verantwoordelijk voor de organisatie van de overgang van 400 fte van de DLG naar de provincies. “Het realiseren van een zorgvuldig overgangsproces, samen met alle betrokkenen is mijn belangrijkste doelstelling” aldus Carolien de Boer. Zij zal nauw samenwerken met Paul de Krom die door het ministerie van Economische Zaken als transitiemanager/interim-directeur DLG is aangesteld.

Per 1 januari 2015 gaan 400 formatieplaatsen van de DLG over naar de provincies. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Bestuursakkoord Natuur uit 2011 tussen Rijk en provincies. In 2013 heeft aanvullend intensief overleg plaatsgevonden over de toekomst van de DLG waarbij het IPO expliciet heeft aangegeven grote waarde te hechten aan een goed georganiseerd overgangsproces. Zorgvuldigheid is van groot belang voor de betrokken medewerkers en voor het waarborgen van de continuďteit van de uitvoering van het beleid.

Carolien de Boer is aangesteld tot 1 januari 2015, de overgangsdatum van de DLG-medewerkers naar de provincies. Ze heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling bij verschillende provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet