NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snel in de natuur dankzij provinciale subsidie

5 febr 2014

In de periode 2010 – 2012 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de realisatie van bijna 35 kilometer nieuwe recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarverbindingen (onder andere kanoroutes). Meer dan 340.000 inwoners hebben daardoor de mogelijkheid om vanuit hun woning sneller en comfortabeler in recreatie- en natuurgebieden te komen. Dat blijkt uit de evaluatie van de subsidieregeling ‘verbetering recreatieve verbindingen'.

De subsidieregeling voor de verbetering van recreatieve verbindingen is in 2010 ingesteld met het doel om recreatie dichtbij huis te vergemakkelijken en knelpunten in het provinciaal recreatief routenetwerk op te lossen. In de periode 2010-2012 is aan 16 projecten subsidie toegekend. De meeste projecten en het meeste geld zijn ingezet in de dichtbevolkte gebieden van de provincie. Vijf projecten, waaronder de Tacitus-fietstunnel (voormalige CRM-tunnel) in Velsen en een fietsverbinding tussen Zuiderheide- en Anna’s Hoeve rond het Laarder Wasmerengebied, zijn inmiddels gerealiseerd. De overige projecten worden in de komende jaren opgeleverd.

Belang van groen en recreatie
De provincie heeft in 2013 met de Agenda ‘Licht op Groen’ nieuw beleid vastgesteld voor recreatie en groen. Ook daarin heeft de provincie aangegeven dat zij blijft investeren in recreatieve verbindingen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Goede bereikbaarheid van natuur- en recreatiegebieden draagt bij aan het aantrekkelijke woonklimaat van onze provincie. Daarnaast biedt het ook kansen – bijvoorbeeld door het aanbieden van speciale arrangementen voor fietsers en wandelaars - voor ondernemers langs de recreatieve routenetwerken.”

Aanscherpen
De provincie zal in 2014 aanvullende en aangescherpte doelstellingen vaststellen voor recreatiebeleid in de Agenda ‘Licht op Groen’, waaronder ook voor de totale opgave van recreatieve verbindingen en de meest urgente knelpunten in recreatieve routenetwerken. Dit is ook één van de aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren komt.

Sinds 1 juni 2013 is de subsidieregeling voor recreatieve verbindingen opnieuw opengesteld. Zie www.noord-holland.nl, subsidieloket onder ‘natuur en milieu / Groen 2013’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet