NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert in 2014 ruim 35 miljoen euro in groen

12 feb 2014

Op11 februari hebben gedeputeerde Staten het Programma Groen 2014-2018 vastgesteld. De provincie Noord-Holland stelt hiermee in 2014 ruim 35 miljoen euro beschikbaar voor groene projecten en subsidieregelingen.

Het Programma Groen 2014-2018 (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. In het PG, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Door de Rijksbezuinigingen en de onderhandeling over het natuurakkoord tussen de twaalf provincies en het Rijk hebben veel groenprojecten stilgelegen. Nu kunnen we samen met onze partners in het veld weer meters maken. Dat is belangrijk, want het groen op de kaart van Noord-Holland draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk leefomgeving.”

Prioriteiten
Gedeputeerde Staten gaven al eerder aan dat zij ondanks de Rijksbezuinigingen op Groen niet willen tornen aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. De totale omvang van de EHS in Noord-Holland is 55.000 hectare. Daarvan moet nog circa 4300 hectare worden verworven en 7100 hectare worden ingericht. In het PG 2014-2018 zijn diverse EHS-projecten opgenomen. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden), recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, onder andere door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.

Algemene subsidieregelingen
Naast diverse concrete projecten, stelt de provincie in 2014 ook een aantal subsidieregelingen open voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen.

Zo stelt de provincie 3 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar voor het aanleggen en verbeteren van recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarverbindingen. De regeling ‘Toeristische Opstapplaatsen’ (TOP’s) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en wandelroutes. Hiervoor is in 2014 een budget van 500.000 euro beschikbaar. Voor de aanleg van ecologische verbindingszones, zoals paddentunnels, trekt de provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit.

Zie het digitale loket op www.noord-holland.nl voor meer informatie over subsidieregelingen en een overzicht van alle groenprojecten uit het Programma Groen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet