NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel stelt koopplicht Ecologische Hoofdstructuur in

30 jan 2014

Vanaf 31 januari 2014 is de Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) van kracht. Particuliere eigenaren van aangewezen gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen op basis van de RAGO 2013 hun gronden te koop aanbieden waarna de provincie een bod uitbrengt op basis van marktwaarde. Dit is de eerste regeling van de provincie Overijssel om eventuele schade van particuliere grondeigenaren te vergoeden.

Voor het realiseren van de EHS en de Ontwikkelopgave Natura 2000/ Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn landbouwgronden nodig. Deze gronden worden gebruikt voor het realiseren van nieuwe natuur of om maatregelen te nemen voor de naastgelegen natuurgebieden. Deze maatregelen zorgen veelal voor vernatting van de gronden en/of hebben betrekking op minder of geen bemesting. Hierdoor worden deze gebieden minder of ongeschikt voor de landbouw.

Werkwijze koopplicht RAGO 2013
Particuliere eigenaren kunnen grond (dus geen gebouwen) binnen de aangewezen RAGO-gebieden in de EHS te koop aanbieden. Provincie Overijssel is dan verplicht (koopplicht) om binnen 6 tot 12 weken een bod uit te brengen op basis van marktwaarde. Het gaat om:
- een aantal gebieden binnen de EHS waar nog nieuwe natuur wordt gerealiseerd én om
- het ‘Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura2000' (gele gebieden op de EHS-kaart).

Eigenaren die niet instemmen met het bod van de provincie, kunnen vragen om een nadere bindende taxatie door drie taxateurs. Eén taxateur wordt benoemd door de eigenaar, één door de provincie. De derde taxateur wordt benoemd door de andere taxateurs. De eigenaar kan dan opnieuw afwegen of hij/zij de grond wil verkopen volgens die getaxeerde waarde, of dat hij/zij het aanbod om te verkopen intrekt. De kosten van de gezamenlijke taxatie komen voor de helft voor rekening van de eigenaar en voor de andere helft voor rekening van de provincie.

Particuliere grondeigenaren kunnen in het kader van de RAGO 2013 hun grond te koop aanbieden bij grondregisseur de heer Frank Bel, f.bel@overijssel.nl, 038 499 84 37. Bij geen gehoor: secretariaat Grondzaken, telefoon: 038 499 8750.

Verwervingsplannen en volledige schadeloosstelling
Uitsluitend voor de ‘Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000' bereidt de provincie een tweede regeling voor. Voor die gebiedscategorie stelt de provincie in de loop van 2014 verwervingsplannen op. Daarna zorgt de provincie ervoor dat de eigenaren in die gebieden volledig schadeloos worden gesteld op basis van de systematiek van de Onteigeningswet, voor grond en gebouwen. Volledige schadeloosstelling betekent niet dat in alle gevallen verwerving nodig is. Provincie gaat in overleg met deze particuliere grondeigenaren na of het mogelijk en wenselijk is dat de grond in eigendom blijft, terwijl tegelijkertijd wel de noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Ook in dat geval zal volledige schadeloosstelling plaatsvinden voor onder andere de waardemindering van de grond, gebouwen en bedrijfsschade op basis van de systematiek van de Onteigeningswet.

Meer informatie
Kijk op: www.overijssel.nl/rago of op de atlas van Overijssel: www.atlasvanoverijssel.nl/rago.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet