NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw advies over toekomst akkervogels in Groningen

12 maart 2014

BoerenNatuur, Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landsc hapsbeheer Groningen hebben op 11 maart 2014 hun advies over toekomstig akkervogelbeheer aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het advies onderstreept het belang van Groningen voor akkervogels en doet suggesties voor verbetering van het agrarisch natuurbeheer.

Vanaf 2016 zal de provincie alleen nog zaken doen met gebiedscollectieven over agrarisch natuurbeheer. Daarom werkt de provincie aan een nieuwe Visie Agrarisch Natuurbeheer in Groningen voor de jaren na 2015. 'We zullen ons er voor inspannen dat de vergroening van het Europese landbouwbeleid goed uitpakt voor akkervogels ', zei Staghouwer bij de presentatie. Groningen scoort landelijk hoog met akkervogels als broedende grauwe kiekendieven, geel- gorzen en velduilen, en herbergt in de wintermaanden het grootste aantal veldleeuweriken en ruigpootbuizerds van Nederland. Deze akkervogels zij n afhankelijk van maatregelen door boeren.

De organisaties willen werken met kerngebieden, waarin beschermingsmaatregelen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan akkerranden en winterveldjes, om te zorgen voor voedsel, dekking en broedgelegenheid. Voorstel is ook om de patrijs toe te voegen aan de grauwe kiekendief en vel dleeuwerik. Die is namelijk representatief voor vogels van meer besloten gebieden. De organisa ties pleiten voor meer aandacht voor het landschap in het akkervogelbeleid. Ook willen ze zaken als het laten staan van graanstoppel in de winter en het combineren van stroken natuurbraak en luzerne op één perceel (‘vogelakkers’).

In het advies wordt een relatie gelegd tussen het Eur opese vergroeningsbeleid voor akkerbouwbedrijven en het provinciale natuurbeleid. H et risico bestaat dat het vergroenings- beleid niet goed aansluit op de provinciale mogelijkh eden voor akkervogelbescherming. Vanuit het EU-beleid zullen groene akkerranden verspreid ter echt komen, terwijl voor akkervogels concentratie van beschermingsmaatregelen nodig is. De organisaties achter dit akkervogeladvies roepen de provincie op om gezamenlijk met hen op te trekken naar het rijk voor een invulling van het vergroeningsbeleid waarva n de akkervogels maximaal baat hebben. De in Groningen uitgevonden ‘vogelakkers’ bieden daar voor de sterkste troefkaart.

Het advies is gebaseerd op een analyse van de resultaten van de akkervogelmaatregelen tot nu toe. Deze analyse laat zien wat succesfactoren zijn en waar knelpunten voor akkervogels liggen. Het wetenschappelijke bewijs is geleverd door een un ieke samenwerking van onderzoekers, beschermers, boeren en Groenvoederdrogerij BV Oldambt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet