NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland wil toenemende schade door ganzen beperken

11 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die de ganzen veroorzaken. De provincie heeft een aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan het Faunafonds, de Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Medio april besluiten GS definitief over het nieuwe uitvoeringsbeleid voor ganzen.

Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen explosief toe. In 2013 werd ongeveer € 4,5 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen uitgekeerd aan Noord-Hollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20% van de schade in heel Nederland. Ter vergelijking: in 2003 werd er in Noord-Holland slechts € 0,5 miljoen aan tegemoetkomingen in schade uitgekeerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitkering van deze tegemoetkomingen. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op de Flora- en faunawet, waarmee bepaalde diersoorten verjaagd of gedood kunnen worden. Het nieuwe beleid wordt de basis voor beoordelen van ontheffingsaanvragen.

Belangrijkste wijziging
De provincie wil de winterperiode laten ingaan op 1 november (voorheen 1 oktober) en de zomerperiode op 1 maart (voorheen 1 april). Daardoor wordt het mogelijk om twee maanden langer aan populatiebeheer te doen.
Het op grote schaal vangen en doden van ganzen met CO2 is vanwege Europese regelgeving nog niet mogelijk. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, zoals voor de regio Schiphol in het kader van de vliegveiligheid. Het ministerie van I&M en EZ lobbyen in Brussel om de regelgeving aan te passen, zodat het middel in de toekomst makkelijker kan worden toegepast, ook voor het bestrijden van landbouwschade.

Hoogte tegemoetkomingen in schade
Noord-Holland overlegt met de andere provincies over de hoogte van de tegemoetkomingen in schade. De provincies willen hier één lijn in trekken. De provincies hebben besloten dat ze een plafond willen stellen aan de uitkeringen voor zomerschade en dat ze een behandelbedrag willen instellen voor schadeverzoeken. Ook gaat de provincie rustgebieden aanwijzen waar de ganzen met rust worden gelaten en waarbinnen minimaal 100% wordt tegemoetgekomen in de schade. Deze rustgebieden zijn nodig om te waarborgen dat beschermde soorten overwinterende ganzen een levensvatbare populatie houden.

Proces
Het concept-uitvoeringsbeleid ganzen wordt ter advies voorgelegd aan de Faunabeheereenheid, het Faunafonds, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Na hun advies zullen Gedeputeerde Staten dit voorjaar het definitieve uitvoeringsbeleid vaststellen.

Het concept uitvoeringsbeleid ganzen 2014 is te downloaden op www.noord-holland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet