NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor de Lek, maar ook voor natuur en recreatie

5 maart 2014

Vandaag heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu samen met gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht officieel de schop in de grond gezet voor het project Ruimte voor de Lek. Dit project is één van de ruim 30 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De Lek krijgt meer ruimte waardoor de waterstand bij hoogwater 8 cm lager wordt.

"De meeste Nederlanders zijn zich helemaal niet zo bewust van het water," zegt minister Schultz. "Niet iedereen realiseert zich dat we 18.000 kilometer dijken nodig hebben om ons land te beschermen, een afstand van Amsterdam tot Sydney. Dankzij Ruimte voor de Lek is dit deel van de Randstad beter beschermd tegen overstromingen." De minister vulde samen met kinderen van de Egbertusschool uit Vianen symbolisch emmertjes met zand, en verplaatste die vanuit de uiterwaard naar hoger gelegen gebied. Ook onthulden de minister en de gedeputeerde een bord bij de veerstoep met beelden die de kinderen hebben bij bescherming tegen overstromingen.

Ruimte voor de Lek zorgt ervoor dat de Lek bij hoogwater meer water kan afvoeren naar zee. Dit gebeurt door onder andere een zomerkade te verleggen, nevengeulen te graven en de toegangsdam bij de stuw van Hagestein te verlagen. Hierdoor daalt de waterstand bij hoogwater met 8 cm.
Het gebied wordt niet alleen veiliger, maar ook mooier. Nieuwe natuur wordt aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor wandelaars en fietsers. Er komen ook uitzichtpunten en extra wandelroutes, vissteiger en een paardenpad.

Het project
De provincie Utrecht heeft de plannen voor Ruimte voor de Lek vormgegeven in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met de gemeenten Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland. Ook omwonenden en andere belangstellenden zijn intensief betrokken. Zo konden de gemeente Nieuwegein en Vianen recreatieve elementen, zoals speelnatuur, een camperstandplaats en een passantenhaven toevoegen.

Aannemerscombinatie Ruimte voor de Lek
De opdracht is in december 2012 gegund aan aannemingscombinatie Ruimte voor de Lek, bestaande uit Martens en Van Oord en Heijmans N.V. Zij hebben tot oktober 2015 de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemerscombinatie is tijdens voorbereidende werkzaamheden gestuit op archeologische vondsten, zoals restanten van twee steenovens uit de 16e of 17e eeuw. Ook zijn een schuur, een oud sluisje en enkele greppels gevonden. Er zijn diverse ecologische onderzoeken in het gebied geweest.

Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.
Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.
Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Zo krijgen bijvoorbeeld de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem niet alleen meer afvoercapaciteit, ze worden tevens omgevormd tot een groot recreatiegebied met strandjes, fietspaden en struingebieden.
En het verruimen van de Merwede biedt Gorinchem behalve meer bescherming tegen hoogwater ook een economische impuls. De toegenomen transportmogelijkheden over water maken bedrijventerrein Avelingen beter bereikbaar en daarmee tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet