NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor pilot beheerarme natuur in Oostzaan

5 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken circa 25.000 euro subsidie verlenen voor het uitvoeren van een driejarig kleinschalig experiment met ‘beheerarme natuur’ in een deel van het Oostzanerveld onder het spoor in Oostzaan. Uit het experiment moet blijken of het mogelijk is om met minder geld en minder intensief beheer de natuurwaarden van het open veenweidelandschap te behouden. De locatiekeuze wordt eerst nog aan Provinciale Staten voorgelegd.

Het Oostzanerveld is een veenweidegebied dat ligt binnen de gemeente Oostzaan. Het karakteristieke open veenweidelandschap is een belangrijke broedplaats voor weide- en moerasvogels. Het veenweidelandschap staat echter onder druk. Het veen verdwijnt langzaam, met name doordat het ontwaterd wordt ten behoeve van de landbouw. Om het landschap en de bijzondere flora en fauna te behouden, worden diverse maatregelen genomen. Die maatregelen zijn kostbaar. In Noord-Holland gaat het jaarlijks om circa € 18,5 miljoen euro overheidsgeld. Ondanks die forse investeringen, lopen de weidevogelpopulaties al decennialang achteruit. Uit het kleinschalige experiment moet blijken of het beheer efficiënter kan, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur.

De pilot
‘Beheerarme natuur’ wil niet zeggen dat de natuur volledig haar gang kan gaan. Dan zouden de veenweidegebieden in rap tempo dichtgroeien met riet, bomen en struiken. Beheerarm betekent dat er minder maatregelen worden genomen dan bij de huidige vorm van beheer. Er is sprake van minimale beweiding, waarbij wordt afgezien van bemesting en mechanische handelingen, zoals het rollen, slepen en maaien van de grasmat. Er wordt minder gegreppeld en eventuele aanwezige rietkragen worden ook niet gemaaid, behalve datgene wat nodig is voor de schouw. Daarmee bespaart deze vorm van beheer veel arbeid en doordat er nauwelijks machines worden ingezet, wordt er ook veel bespaard op machinekosten. De agrarische natuurvereniging gaat uit van ongeveer € 150 per hectare aan beheerkosten. Ter vergelijking: met de huidige vorm van beheer is ruim € 500 per hectare gemoeid. Water, Land en Dijken wil in 2014 starten met de driejarige proef. Aan de hand van de resultaten gaat de provincie kijken of deze methode van beheer ook in andere gebieden kan worden toegepast.

Verwachtingen natuur
Doordat er minder beheermaatregelen worden genomen, wordt het grasland iets ruiger. De verwachting is dat weidevogels als de graspieper en veldleeuwerik hiervan zullen profiteren. Doordat de verstoring na 1 juni minimaal is, ontstaat er ook goed kuikengrasland voor de grutto. En doordat het riet minder gemaaid wordt, nemen ook de kansen voor rietvogels en andere soorten van overjarig rietland toe.

Locatiekeuze
De provincie heeft vorig jaar aan natuurbeherende organisaties en de agrarische natuurvereniging gevraagd om een brede verkenning te doen naar een geschikte locatie voor een dergelijk experiment. Daaruit is het Oostzanerveld naar voren gekomen als geschikte locatie. Het gebied wordt door de spoorlijn Zaandam - Hoorn in twee gedeelten gesplitst: een noordelijk en zuidelijk deel. De proef vindt plaats in een deel van het Oostzanerveld (circa 10-12 hectare) onder het spoor in Oostzaan. Water, Land en Dijken voert momenteel gesprekken met potentiële deelnemers. De gemeente Oostzaan steunt het experiment, mede namens de werkgroep Oostzanerveld, waarin onder andere de Stichting Vrienden van het Oostzanerveld, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, de agrarische natuurvereniging en Staatsbosbeheer deelnemen. Ook de gebiedscommissie Laag Holland heeft positief geadviseerd over de locatiekeuze.

De locatiekeuze van het experiment wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet