NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurontwikkeling langs de Eem

25 febr 2014

Gemeente Baarn en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan de natuurontwikkeling van twee buitendijkse gebieden langs de oostkant van de Eem. Het gaat om een gebied tussen de Eemdijk en de Eem en een gebied tussen het Zuidereind en de Eem. Het eerste gebied ligt tegenover het Ocrieteiland (genaamd Bruggematen), het tweede ligt tegenover Eemdal en heet Wolkenberg. Met deze aanleg wordt het natuurverlies als gevolg van dijkverbeteringen gecompenseerd. De twee gebieden zijn nu vrijwel geheel in gebruik als weiland, maar dit gaat veranderen door de verlaging van het maaiveld en de aanleg van geulen.

Beide gebieden zijn in eigendom van Natuurmonumenten. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft het inrichtingsplan voorbereid. Dit is gebeurd in samenwerking met de provincie. Burgemeester en wethouders hebben ook met de plannen ingestemd. Gedurende zes weken ligt vanaf 31 januari 2014 het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Op donderdagavond 27 februari is er om 19.30 uur bovendien een inspraakavond in het gemeentehuis.

Wethouder Petra Laseur is blij met deze ontwikkeling: “Het past vlekkeloos in de door de gemeenteraad medio 2013 vastgestelde Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’. Deze visie heeft als doelstelling om de landschappelijke en natuurlijke verscheidenheid van de gemeente Baarn te vergroten, met langs de Eem ook een gewenste versterking van de ecologische verbindingszone. Door de afwisseling in het landschap wordt het gebied langs de Eem ook aantrekkelijker voor de recreant. Op deze manier geven wij, samen met de andere instanties, concreet invulling aan dit deel van de visie Baarn in 2030”, aldus de wethouder.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet