NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies geven invulling aan gelijkberechtiging bij natuurontwikkeling

26 maart 2014

De provincies bieden voor de verwerving, inrichting en het beheer van natuurgebieden partijen gelijke kansen. In de notitie ‘Beheer en Eigendom Natuur’ hebben de provincies uitgewerkt hoe invulling wordt gegeven aan dit principe van gelijkberechtiging. Het IPO-bestuur heeft uitgesproken deze notitie te beschouwen als een richtinggevend kader, op basis waarvan provincies hun beleid uitwerken.

Gelijkberechtiging
Gelijkberechtiging heeft betrekking op doorlevering/verkoop van natuurgronden door overheden aan zogenoemde eindbeheerders. Het gaat dan om gronden voor natuur, waarvoor verkoop of aanbesteding nog plaats zal vinden. Uitgangspunt is dat verkoop of aanbesteding van de inrichting door de provincie openbaar, transparant, marktconform en volgens het principe van gelijkberechtiging zal geschieden. Dit geldt ook het beheer van gronden of de rechten daarop.

Provinciale doorvertaling
In de notitie ‘beheer en eigendom’ zijn verschillende strategieën beschreven. Zo kan de provincie ervoor kiezen om gronden in de openbaarheid te verkopen, of om inrichting en beheer van gronden aan te besteden. Ook is in de notitie uitgewerkt hoe met het uitgangspunt van gelijkberechtiging wordt omgegaan in situaties waar al vergaande afspraken gemaakt zijn met beoogde eindbeheerders. De provincies betrekken deze notitie bij het opstellen van eigen beleid en werken hun aanpak verder uit in lijn met deze notitie.

Afspraken met Manifestpartijen
Met het afsluiten van het Natuurpact op 13 september 2013 hebben staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) en de provincies afspraken gemaakt over de realisatie van het Nationale Natuurnetwerk. Onderdeel van het Natuurpact is de overeenkomst tussen provincies en maatschappelijke organisaties (de Manifestpartijen) over de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. In deze overeenkomst is vastgelegd dat voor verwerving, inrichting en beheer van de natuur in Nederland een gelijk speelveld ontstaat voor alle partijen (bijvoorbeeld voor TBO’s, landgoedeigenaren en agrariërs). De provincies hebben het voortouw genomen voor de uitwerking van de gelijkberechtiging. Hiervoor is intensief overleg gevoerd met de Manifestpartijen (vertegenwoordigers van natuur- , landbouw- en particuliere organisaties).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet