NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe werkwijze voor verkoop van Friese natuurgrond

25 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een nieuwe werkwijze voor de verkoop van natuurgronden vastgesteld. Het gaat om gronden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur. Uit een besluit van de Europese Commissie bleek namelijk dat de verkoop van provinciale natuurgronden strijdig is met de regels voor staatssteun en gelijkheid.

De belangrijkste aanpassing is dat bij verkoop van provinciale natuurgronden iedereen gelijke kansen krijgt om deze grond te kopen en te gaan beheren als natuur. GS heeft hiervoor een nieuwe procedure opgesteld.

Een andere aanpassing geldt voor de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en it Fryske Gea. Zij krijgen de aankoop van gronden niet meer tot 100% gesubsidieerd. Net zoals particulieren moeten deze organisaties vanaf nu ook zelf een bijdrage leveren. Dit gaat gemiddeld om 15% van de agrarische grondwaarde.

De provincie streeft naar een robuust natuurnetwerk. Versnippering bij de verkoop van grond moet dus worden voorkomen. Gronden worden daarom in principe in één geheel aangeboden. In bepaalde gevallen kunnen Gedeputeerde Staten besluiten het aaneengesloten geheel op te splitsen in meerdere kavels.

Het besluit van de Europese Commissie en de bezuinigingen van het Rijk zorgden ervoor dat de doorlevering van natuurgrond vrijwel stilstond. Om de verkoop weer mogelijk te maken zijn er daarom nieuwe regels uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de eisen vanuit Europa.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet