NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordelijke Rekenkamer: Noordelijke provincies aan zet in natuurbeleid

24 maart 2014

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland geheten. Vanwege bezuinigingen moesten provincies het beoogde natuurnetwerk verkleinen, de zogeheten herijking van de EHS. Zijn de provincies klaar voor hun taak?

De Rekenkamer constateert dat de drie Noordelijke provincies voor een forse opgave staan bij de inrichting van gronden. Verder zijn de beheerplannen voor de natuurgebieden met de Natura2000-status vertraagd. Met name de juridische complexiteit van de regels rondom de stikstofproblematiek heeft voor vertraging gezorgd. Het risico is dat de natuurkwaliteit minder snel wordt bereikt dan gewenst. Verder blijft vaak onduidelijk in welke mate de doelen van het natuurbeleid bereikt worden.

De Noordelijke Rekenkamer merkt op dat de Noordelijke provincies nu aan zet zijn om het Natuurnetwerk in te richten en af te ronden. Ze beveelt aan om een voortvarende start te maken met de uitvoering van het natuurbeleid, meer initiatief te tonen bij de inzet van het instrumentarium om ook de laatste hectares te kunnen verwerven en inrichten en daarbij te zorgen voor een doelmatige aanpak. Hierdoor is er eerder zicht op de beoogde natuurkwaliteit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet