NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voortvarende uitvoering Natuurpact door provincies

21 maart 2014

De provincies hebben staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) per brief ge´nformeerd over de voorspoedige voortgang in de uitvoering van het Natuurpact, specifiek de (her)begrenzing van het nationaal natuurnetwerk (NNN). Het NNN moet zorgen voor een robuust en samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland.

Begrenzing
De provincies hebben de begrenzing van het NNN voortvarend opgepakt, in goed overleg met de maatschappelijke partijen. De begrenzing van het NNN is door de meeste provincies vastgelegd in hun ruimtelijke structuurvisies. Enkele provincies ronden hun ruimtelijke structuurvisie dit jaar af en nemen daarin de begrenzing van het NNN mee. Aangezien de planning van de structuurvisies voor liep op de totstandkoming van het Natuurpact zijn in meerdere provincies de grenzen van het NNN al vastgesteld vooruitlopend op het Natuurpact.

Positieve effecten
In het Natuurpact hebben de provincies en rijk zich gecommitteerd aan het nastreven van een robuust natuurnetwerk dat uiterlijk in 2027 gerealiseerd moet worden. In de brief aan de staatssecretaris wordt gewezen op twee positieve effecten van de afspraken uit het Natuurpact. Ten eerste worden de provincies in staat gesteld te voldoen aan de Europese verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water, Natura2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof. Het perspectief op realisatie van alle internationale verplichtingen is een verbetering ten opzicht van de situatie van vˇˇr het Natuurpact.

Ten tweede constateren provincies dat het NNN dat door hen wordt gerealiseerd ľ dankzij het Natuurpact - groter van omvang zal zijn dan overeen was gekomen in het Bestuursakkoord natuur uit 2012. De winst is echter niet alleen gelegen in de omvang van het NNN, maar ook in de inzet van middelen. De ambitie van een robuust netwerk kan mede nagestreefd worden dankzij de forse eigen inzet van provincies en de maatschappelijke partners, naast de in het bestuursakkoord en Natuurpact afgesproken inzet van grond en middelen.

Proces
Het Natuurpact is gesloten tussen provincies en rijk. Met de decentralisatie van het natuurbeleid hebben de provincies de verantwoordelijkheid overgenomen van het rijk. Over de (gezamenlijke) uitvoering van de afspraken in het Natuurpact informeren de provincies de staatssecretaris, mede zodat zij het parlement adequaat kan informeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet