NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO dringt aan op spoedige Kamerbehandeling PAS

20 maart 2014

Het IPO dringt aan op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Urgentie is gewenst om de inwerkingtreding van de PAS voor het einde van het jaar mogelijk te maken.

Brief
De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd voor het kerstreces in de eerste termijn opgeschort. Het wachten is nu op een brief waarin staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) reageert op kritische Kamervragen. In die brief zal de staatssecretaris ook een toelichting geven op de afspraken die zij 6 maart in een bestuurlijk overleg met provinciebestuurders heeft gemaakt. Die afspraken houden in dat wat meer tijd wordt genomen voor de voorbereiding van het concept PAS-programma. Dit is voor een goede juridische borging van de PAS.

PAS
Met de PAS werken rijk en provincies samen om enerzijds de achteruitgang van biodiversiteit, als gevolg van stikstofdepositie, tot staan te brengen en om te zetten in herstel. Anderzijds wordt met deze aanpak weer ruimte (ontwikkelruimte) geboden voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot.

Overeenkomst met landbouworganisaties
Wel werd deze week een belangrijke stap gezet naar een werkbare PAS met de ondertekening van een overeenkomst tussen staatssecretaris Dijksma en landbouworganisaties. In deze overeenkomst is vastgelegd dat door aanscherping van de wettelijke voorschriften voor stalemissies en de wettelijke normen voor aanwending van dierlijk mest de ammoniakemissie in 2030 met 10 kiloton wordt gereduceerd. In ruil daarvoor wordt aan de landbouw 56% van de ontwikkelingsruimte toegekend die het gevolg is van de reductie van ammoniakuitstoot. Bij de ondertekening van de overeenkomst hebben ook de landbouwvoormannen aangedrongen op spoed bij de afronding van het PAS-programma.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet