NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidiebedragen natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

19 maart 2014

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de subsidiebedragen voor het beheren van natuur binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgesteld. Daarmee kan voor de periode 2014-2019 subsidie verleend worden voor beheer en aanleg van natuur.

Voor de verschillende SNL-subsidies kan het besluitvormingstraject (gestart in november 2013) nu afgerond worden met het vaststellen van de maximale subsidiebedragen. Het gaat om:

 • natuur- en landschapsbeheer (gecertificeerde beheerders binnen EHS): € 16,7 miljoen
 • natuur- en landschapsbeheer (in gebieden kleinder dan 75ha, binnen EHS): € 1,2 miljoen
 • natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS (€ 19.000 voor gebieden groter 75ha en € 97.000 voor gebieden dan 75ha)
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten EHS: € 2,9 miljoen
 • probleemgebiedenvergoeding: € 0,6 miljoen

  voor een totaalbedrag van € 21,5 miljoen.

  Voor de subsidies Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap is in totaal € 8 miljoen vastgesteld, verdeeld als volgt:


  • voor functieverandering € 7.3 miljoen
  • voor investeringen € 0,7 miljoen

  Provinciale Staten besluiten op 23 april 2014 over de hoofdsubsidieplafonds.

  Voorwaarden voor subsidie
  Op 6 november 2013 stelden Provinciale Staten al € 18,6 miljoen aan subsidies voor natuur- en landschapsbeheer vast voor 2014. Toen zijn voor de categorieλn 'agrarisch natuur- en landschapsbeheer' en 'natuur- en landschapsbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur' de subsidiebedragen voorlopig op € 1 gezet. Enkele voorwaarden waren toen nog onvoldoende duidelijk om een exact bedrag te kunnen vaststellen. Inmiddels zijn de voorwaarden uitgewerkt en door Provinciale Staten vastgesteld. (De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in de subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland verwerkt.) Bepalend voor het verkrijgen van subsidie zijn:


  • draagt het natuurgebied buiten de vastgestelde grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur bij aan de robuustheid ervan
  • houdt het beheer de achteruitgang van de biodiversiteit tegen.

  Realiseren van natuur
  Provinciale Staten stelden in november ook de subsidiebedragen vast voor de realisatie van nieuwe natuur. Nu de herijkte EHS en de realisatiestrategie EHS zijn vastgesteld, in janauri 2014, zijn ook hiervoor de randvoorwaarden bekend en kan het totale subsidiebudget voor 2014 worden vastgesteld.

  Verder is inmiddels duidelijk hoe de nieuwe Europese subsidies voor landbouwbeleid eruit zien en dat de vergoeding voor probleemgebieden komt te vervallen. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe Europese landbouwsubsidies stelt de provincie voor agrarisch natuurbeheer een overbruggingssubsidie van € 600.000 beschikbaar.

  Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

 • terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet