NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Programma Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (POP3) open voor consultatie

14 maart 2014

De provincies en het ministerie van Economische Zaken hebben het ontwerp voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) vastgesteld. POP3 investeert in vier thema's: landbouw, natuur, water en Leader (sociaal-economische onwikkeling). De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. Het POP3 bevat de Nederlandse plannen en maatregelen ter versterking van het plattelandsbeleid als onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het ontwerp is opengesteld voor een openbare consultatie.

Openbare consultatie
Het vastgestelde POP3 wordt gedurende vier weken (tot 9 april) opengesteld voor consultatie. De maatschappelijke partners en belanghebbenden worden genodigd hun reactie op de plannen te geven. Voor de consultatie is een aparte website in het leven geroepen. Op deze website is tevens het ontwerp POP3 te vinden. De resultaten van de consultatie worden verwerkt in het programma dat vervolgens voor goedkeuring wordt ingediend bij de Europese Commissie.

Provincies
Het rijk en de provincies hebben afgesproken samen te werken aan een coherent nationaal programma: een gezamenlijke invulling van het POP3 en de bijbehorende (co)financiering. Op deze wijze wordt tevens bijgedragen aan een efficiënte en effectieve inzet van Europese middelen. Provincies zijn (samen met de waterschappen) verantwoordelijk voor jaarlijks circa 82 miljoen uit het Europese budget. Het jaarlijkse EU-budget voor POP in Nederland ligt slechts een paar miljoen hoger.

Het POP is een belangrijk instrument voor de provincies en de waterschappen om het natuur- en waterbeleid te versterken. De Europese investeringen, met cofinanciering uit de provincies, zorgen voor een impuls voor (de ontwikkeling van) het landelijk gebied en de regionale economie.

Voorgeschiedenis
Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ) begint aan een nieuwe periode: 2014 – 2020. Het GLB bestaat uit twee pijlers: (1) directe betalingen/marktordening en (2) plattelandsbeleid. Binnen de tweede pijler hebben de Europese lidstaten de ruimte zelf invulling te geven aan het beleid, mits ze zelf – naast de Europese subsidie - financieel bijdragen: zogenoemde cofinanciering. In Nederland heet de uitwerking van de plannen aangaande het plattelandsbeleid het Plattelandsontwikkelingsprogramma: POP.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet