NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe stap in Pact van Twickel

13 maart 2014

Dit jaar (2014) gaan drie nieuwe projecten van start, waarmee de partijen in het Pact van Twickel gezamenlijk 5 miljoen euro investeren. De projecten vinden vooral in de stadsrandzones van Hengelo, Borne en Delden plaats. Daarmee komt ook deze tweede fase van het Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel in uitvoering (gereed eind 2015).

"Daarmee komen twee delen van ons beleid prachtig samen", zegt Hester Maij, gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur. "Verbetering van de landbouwstructuur is investeren in de toekomst; zorg voor landschap, natuur en cultureel erfgoed is investeren in wat het verleden ons heeft nagelaten."

Impuls voor landbouw
In het hoofdlijnenakkoord De kracht van Overijssel heeft de provincie een bijdrage van 3,75 miljoen uitgetrokken voor het Pact van Twickel. "Het gebied is het waard vanwege de unieke ruimtelijke kwaliteit in de randzone van de netwerkstad Twente. Daarom werken we samen. Ook de partners investeren in dit programma", aldus Maij. De partners zijn de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, waterschap Vechstromen, Regio Twente en Twickel. De landbouw op Twickel krijgt een impuls om in dit waardevolle, maar kleinschalige landschap staande te kunnen blijven en goed te kunnen inspelen op de toekomst. Het maatregelenpakket wordt samengesteld in nauw overleg met de pachters. Voor het uitvoeren van de maatregelen krijgen zij een bijdrage van bijna 900.000 uit het Pact.

Oelerbeek
Het waterschap gaat aan de slag om de waterkwaliteit en de ecologie van de Oelerbeek te verbeteren vanaf Oele tot aan de Azelerbeek. Tegelijk bekijkt het Pact welke maatregelen kunnen worden ondersteund om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de beleefbaarheid van Oele (recreatief medegebruik bijv.) groter te maken. Hier ligt ook een raakvlak met het Dorpsplan-plus Beckum-Oele.

Rondweg
In 2015 staat groot onderhoud van de Rondweg Delden op het programma van de provincie. Dat is het moment om de weg opnieuw in te richten. Met behoud van veiligheid en capaciteit van de weg wordt hij beter ingepast in het landschap en in de stadsrand. Tegelijk daarmee wordt de Molenstraat met een rotonde aangesloten op de Europalaan en een brug over de Rondweg gelegd in het verlengde van de Marktstraat. De plannen hiervoor zullen in het najaar van 2014 ter visie worden gelegd.

Hagmolenbeek
De werkzaamheden van het eerste Uitvoeringsprogramma (2010) worden in 2014 afgerond: uitbreiding van landschap en natuur in Beckum (herstel Hagmolenbeek) en realisatie van een "Grensweg Twickel" door de stadsranden van Borne en Hengelo. Met beide uitvoeringsprogramma's is dan een totale investering gedaan in het gebied van 9,2 mln euro. De werkzaamheden aan de projecten leveren tevens een bijdrage aan de werkgelegenheid in het gebied.

Op de foto van boven naar beneden: Janneke Oude Alink (wethouder Hengelo), Herman Mulder (wethouder Borne), Josh Sijbom (wethouder Hof van Twente), Hester Maij (gedeputeerde Overijssel), Albert Schimmelpenninck (rentmeester Twickel) Wim Wassink (waterschap Vechtstromen). Zittend: Maurits van den Wall Bake (voorzitter bestuur Twickel). Ontbrekend: Jan Bron (db-lid Regio Twente).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet