NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kansen Nieuwe Natuur Flevoland op rij

16 april 2014

Een groot deel van de plannen voor Nieuwe Natuur die bij de provincie Flevoland zijn ingediend, is kansrijk. Maar niet alle ideeŽn passen binnen het programma. En een aantal kan alleen worden uitgevoerd in samenwerking met andere projecten.

Dat bleek gisteravond toen Provinciale Staten (PS) akkoord gingen met de voorgestelde categorisering van de ingediende ideeŽn. De provincie heeft de projectideeŽn met hulp van externe deskundigen laten beoordelen op de mate waarin ze kans van slagen hebben. Dat gebeurde aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Dat zijn bijvoorbeeld haalbaarheid, robuustheid en betaalbaarheid. Maar liefst 73 van de 78 zijn kansrijk genoeg om te worden uitgewerkt tot volwaardige voorstellen.

Indeling van ideeŽn
De ideeŽn zijn ingedeeld in vijf categorieŽn:

? De eerste categorie (A) bestaat uit 27 projecten die zonder meer passen binnen de kaders van het programma Nieuwe Natuur.
? De tweede categorie (B) omvat 17 ideeŽn die betrekking hebben op agrarisch natuurbeheer. Of deze projecten binnen de kaders passen, hangt af van de verdere uitwerking.
? In de derde categorie (C) zijn 14 projectideeŽn ingedeeld die niet over nieuwe natuur gaan, maar iets anders, bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden of buitensportactiviteiten in bestaande natuurgebieden. De provincie wil bekijken of het mogelijk is om deze ideeŽn buiten het programma Nieuwe Natuur om te realiseren.
? In de vierde categorie (D) zijn 15 projectideeŽn geplaatst die overal in Flevoland kunnen worden uitgevoerd. Om deze plannen ergens te laten landen, moeten de indieners op zoek naar samenwerkingspartners met een geschikte locatie in categorie A of B.
? Vijf projectideeŽn vallen in de laatste categorie (E). Dat is omdat ze niet passen binnen het beleid of de vooraf bekendgemaakte kaders van het programma.

In de vergadering hebben PS een idee van Landschapsbeheer Flevoland (L0 08) van categorie E naar categorie D opgewaardeerd. Dat is omdat ze de inzet van vrijwilligers - daarover gaat het projectidee - belangrijk vinden.
PS voor samenwerking

PS willen dat de provincie het proces van samenwerking tussen de indieners van de diverse projecten verder stimuleert. De verwachting is namelijk dat veel ideeŽn gecombineerd kunnen worden tot gezamenlijke plannen. De komende periode zal de provincie de indieners daarom helpen om samenwerkingsmogelijkheden te zoeken. Bijvoorbeeld door brainstormsessies en werkbezoeken naar projectlocaties te organiseren. Daarnaast helpt de provincie bij het uitwerken van plannen door via de Dienst Landelijk Gebied expertise beschikbaar te stellen van bijvoorbeeld ecologen, ontwerpers en planeconomen.

Meer tijd voor uitwerking en tussenrapportage
Omdat er nog veel werk moet worden verzet om de projectideeŽn verder uit te laten werken, hebben PS de termijn daarvoor verlengd tot 31 augustus. Op verzoek van PS wordt in juni een voortgangsbrief opgesteld, waarin de stand van zaken rond de clustering van projectideeŽn wordt gerapporteerd. Door deze tussenrapportage willen zij voorkomen dat onnodig lang veel energie wordt gestoken in de uitwerking van ideeŽn die uiteindelijk niet kansrijk genoeg blijken te zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet