NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Evaluatie Ruimte voor Ruimte Noord-Holland afgerond

14 april 2014

De evaluatie van de uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is recentelijk afgerond en op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de aanpassing van de regeling.

Noord-Holland werkt sinds 2008 met het instrument Ruimte voor Ruimte. Het doel van deze regeling is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door het opruimen van storende bebouwing. Dit wordt gedaan door het slopen van (in verval geraakte) opstallen en verhardingen van een bedrijf dat beŽindigd en/of verplaatst is. Dit in ruil voor het bouwen van een of meer compensatiewoningen. Het aantal woningen wordt bepaald aan de hand van de te compenseren kosten en de mogelijkheden om te komen tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

De regeling is twee maal eerder geŽvalueerd, maar het effect van de regeling is nog niet eerder onderzocht. Nu inmiddels de eerste projecten tot uitvoering zijn gekomen, is het wenselijk de effecten van de regeling in kaart te brengen.

De belangrijkste conclusies op het gebied van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is dat bij bedrijfsbeŽindigingen en -verplaatsingen waarbij enkel sloopkosten worden opgevoerd, sprake is van (lichte) verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het blijkt dat de potentie voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit nu niet volledig wordt benut. Dit komt onder andere doordat soms wordt gekozen voor generieke oplossingen en door het ontbreken van duidelijke ruimtelijke criteria binnen de regeling. Kijkend naar het doel stimulering van landbouw en glastuinbouwconcentratie is de conclusie dat de mogelijkheid tot het opvoeren van verplaatsingskosten bij bedrijfsverplaatsingen niet bijdraagt aan de stimulering van de landbouw en glastuinbouwconcentratie. Bovendien kunnen vanwege de schaal van deze projecten negatieve effecten optreden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en de regionale woningbouwprogrammaís.

Op basis van de conclusies hebben Gedeputeerde Staten de regeling voort te zetten en ter verbetering van de regeling:

Criteria ter beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit op te stellen.
Een heldere definitie van het begrip storende bebouwing in de regeling op te nemen.
In het stappenplan in de uitvoeringsregeling op te nemen dat gemeenten bij toepassingen van de regeling rekening houden met de vraaggestuurde woningbouwprogrammering en de regionale afstemming hierover.
De mogelijkheid tot het opvoeren van verplaatsingskosten uit de regeling te verwijderen.
De verwijzingen naar functionele storendheid als reden voor toepassing van de regeling te verwijderen uit de regeling.
Te onderzoeken op welke manier land- en glastuinbouwconcentratie gestimuleerd kan worden.
Advisering door het provinciale Expertteam Ruimte voor Ruimte verplicht onderdeel te laten worden in het proces voor gemeenten. Dit advies is niet bindend.


De provincie Noord-Holland wil op deze manier bereiken dat de potentie voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit beter wordt benut, zonder af te doen aan de faciliterende werking van de regeling en het proces voor zowel gemeenten als provincie onnodig te verzwaren. Door het opstellen van ruimtelijke criteria willen we meer duidelijkheid verschaffen en een handreiking bieden voor gemeenten en initiatiefnemers. Het provinciale Expertteam Ruimte voor Ruimte biedt advies en ondersteuning tijdens het proces.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet