NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbeleid samen met de samenleving

14 april 2014

Het Interprovinciaal Overleg ziet de hoofdlijn van de nieuwe Rijksnatuurvisie 2014 “Natuurlijk verder”, die het Kabinet op 11 april heeft gepresenteerd als ondersteuning van het provinciale natuurbeleid.

De lijn die het Kabinet inzet sluit goed aan op de wijze waarop de provincies invulling geven aan het natuurbeleid. Bij de uitwerking van de afspraken van het Natuurpact en in eigen provinciale natuurvisies kiezen de provincies ervoor om het natuurbeleid midden in de samenleving te plaatsen. Dit doen ze door een gebiedsgerichte aanpak met ondernemers en maatschappelijke partners op regionaal niveau. In de Rijksnatuurvisie wordt het belang van deze gebiedsgerichte aanpak nadrukkelijk erkend. De visie sluit daarmee ook aan bij de bevoegdhedenverdeling waarover bij de decentralisatie van het natuurbeleid afspraken zijn gemaakt.

In de nieuwe Rijksvisie staat de relatie met de samenleving centraal. Het Kabinet kiest ervoor om de natuur samen met de samenleving te versterken en om natuur en economie van elkaar te laten profiteren. Daarom wordt gezocht naar oplossingen voor de spanningen die op kunnen treden tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de natuurregelgeving. De inzet van het kabinet is een verschuiving van de bescherming van individuele soorten naar een gebiedsbenadering voor robuuste natuur. Na het verschijnen van deze visie volgt een consultatieronde, waarna het kabinet met provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties een maatschappelijk uitvoeringsprogramma wil opstellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet