NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland draagt bij aan exploitatie faunabeheereenheid

9 april 2014

De provincie Gelderland betaalt de exploitatie van de Stichting Faunabeheer Eenheid Gelderland (FBE Gelderland). Daardoor kan de Stichting haar faunabeheerplannen opstellen en de uitvoering coördineren. Zo draagt de provincie bij aan de verdere professionalisering van één krachtige Gelderse faunabeheereenheid.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur: 'De FBE stelt, namens haar achterban van grondgebruikers en jachthouders, plannen op voor het faunabeheer van beschermde dieren. Wij geven geen opdracht. Onze rol is slechts om te beoordelen of zij het faunabeheer op een evenwichtige manier doen. Dat wil zeggen een evenwicht tussen het beschermen van de dieren en het voorkomen van onacceptabele schade en onveilige situaties.'

Zorgvuldige belangenafweging
De FBE is een samenwerkingsverband van jachthouders en grondgebruikers. Zij zijn verantwoordelijk voor het wildbeheer en het bestrijden van wildschade. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de landbouw, overheden, natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren en jagers. Deze brede samenstelling garandeert een zorgvuldige afweging tussen de belangen van natuur en landbouw.

Plannen opstellen, beheren en schade bestrijden
De FBE ontwikkelt plannen voor beheer en schadebestrijding in overleg met de lokale wildbeheereenheden. In deze wildbeheereenheden werken de jachthouders samen. Verleende ontheffingen voor schadebestrijding en populatiebeheer komen via de FBE terecht bij de wildbeheereenheden, die er mee aan de slag gaan. De FBE registreert de effecten. De FBE heeft zich te houden aan de kaders van de Flora- en faunawet en het provinciaal beleid.

Rol provincie: reactief en toetsend
De provincie toetst de plannen van de FBE aan de Flora en faunawet. Vervolgens verleent de provincie de ontheffingen aan de FBE. De basis hiervoor vormt het door de provincie goedgekeurde FBE-plan. Daarnaast controleert ze op het juiste gebruik van de verleende ontheffingen en gebruikt ze de informatie van de FBE voor haar faunabeleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet