NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Realisatie natuur en hermeandering Regge via aanbestedingsprocedure

26 maart 2014

De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn van plan de realisatie van de natuur en de hermeandering van de Regge bij Enter via een aanbestedingsprocedure op de markt te zetten. Daarvoor wordt eerst een marktconsultatie gehouden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Deze marktconsultatie is ter voorbereiding op een Europese aanbesteding die naar verwachting medio 2014 wordt aangekondigd op www.Tenderned.nl. Geïnteresseerde partijen worden tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in de gelegenheid gesteld te reageren op en vragen te stellen over de opdracht.

De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen willen, mede op aangeven van diverse particulieren en terreinbeherende organisaties, nieuwe vormen van natuurrealisatie verkennen. Daarom wordt ervoor gekozen ervaring op te doen met het openbaar aanbesteden van opdrachten waarbij zowel de grondverkoop, de inrichting als het langdurig beheer worden gecombineerd in één opdracht. Deze integrale benadering geeft de opdracht een bijzonder karakter. De koper van de gronden zal, naast de inrichting van het gebied, eveneens het meerjarig beheer van het natuurgebied op zich nemen.

In dit project is dus sprake van een combinatie van:
1. ontwerp en realisatie van een ‘Werk’: hermeandering van de Regge (nieuwe lengte ca. 12 km) en inrichting tot nieuwe natuur (ca 115 ha);
2. verkoop van gronden grenzend aan de Regge aan de beoogde opdrachtnemer;
3. en het uitvoeren van meerjarig beheer van gronden.

De opdracht zal bestaan uit twee onderdelen: een koopovereenkomst voor gronden en een overeenkomst voor inrichting en beheer. De marktconsultatie is bedoeld voor alle partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aankoop van gronden, deze gronden in te richten voor natuur en vervolgens het meerjarig beheer op zich te nemen. Geïnteresseerden in de marktconsultatie kunnen zich aanmelden via http://bit.ly/1oSUniL of via het e-mailadres: inkoop@overijssel.nl. Via de hiervoor genoemde link op Tenderned is het achtergronddocument behorend bij de marktconsultatie te vinden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet