NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Burgers, bedrijven čn overheid moeten samen werken aan nieuw natuurbeleid

8 april 2014

Maatschappelijke partijen zouden toegang moeten krijgen tot besluitvorming over natuur en duurzaamheid. Dit vraagt wel een overheid die zich niet terugtrekt, maar juist actief investeert in de capaciteit van mensen en hen toegang geeft tot netwerken, besluitvorming en uitvoering. Ook ligt er een taak voor burgers, bedrijven en intermediaire organisaties. Zij zullen vaker worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit stellen onderzoekers van Wageningen UR in WOt-paper 29. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Initiatieven voor natuurbeleid
Veel burgers, bedrijven, intermediaire organisaties, maar ook overheden, nemen initiatieven voor natuur en duurzame ontwikkeling. Deze initiatieven kunnen uitgroeien tot nieuw beleid in het groene domein die tekortkomingen van het huidige beleid kunnen oplossen. In het Nederlandse natuurbeleid is de uitdaging vooral om een grotere rol van de samenleving te verankeren. Om duurzaamheid in productieketens te realiseren, is juist het versterken van de rol van overheden een belangrijke uitdaging. Dit betekent dat zowel nationaal als internationaal andere rollen nodig zijn.

Onderzoekers van Wageningen hebben initiatieven voor de vermaatschappelijking van natuurbeleid in Nederland en verduurzaming van internationale handelsketens bekeken. Via een internetscan is een grote verscheidenheid aan initiatieven verzameld. Hieruit is een beeld van de energieke samenleving op het gebied van natuurbeleid en verduurzaming van productketens geschetst en zijn bouwstenen voor potentiele governance-arrangementen geďdentificeerd. Governance-arrangementen zijn praktijken waarin actoren op basis van gedeelde spelregels, discoursen en hulpbronnen maatschappelijke uitdagingen oppakken.

Nieuwe partnerschappen
Het onderzoek laat een grote verscheidenheid van nieuwe partnerschappen zien. De uitdaging is om arrangementen hierop te laten aansluiten door niet-overheden een sterkere rol te laten spelen bij het scheppen van condities voor natuur- en duurzaamheidsbeleid. Overheden zullen uitgedaagd worden om vaker mee te gaan doen als deelnemer. In de wereld van internationale handelsketens zullen overheden juist weer meer naar voren treden om private systemen te complementeren.

Om het beleid verder te ontwikkelen, is het van belang dat overheden en maatschappelijke partijen verder werken aan vernieuwing van spelregels en besluitvorming, ook om nieuwe partijen in staat te stellen mogelijkheden te benutten. Overheden krijgen een bijzondere rol: meer investeren in de ontwikkeling van deelname. Het vraagt van zowel overheden als maatschappelijke partijen óok een omslag richting meer maatschappelijk gerichte vormen van verantwoordelijkheid afleggen. Dat vereist behalve dialoog ook transparante besluitvorming. Het zogenaamde greenwashing, ofwel met de mond beleden vergroening, maakt dan minder kans.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet