NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie start helpdesk Natuurbeschermingswet bedrijven

1 april 2014

De provincie Gelderland start een helpdesk voor bedrijven in de omgeving van Rijntakken en Veluwe. Bedrijven krijgen bij deze helpdesk duidelijkheid over de gevolgen van de natuurplannen voor hun bedrijf. Het gaat vooral over het al dan niet aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning). Deze helpdesk is opgezet op verzoek en met hulp van VNO-NCW Gelderland en gaat 1 mei van start.

Met ons onderzoek geven wij de Gelderse bedrijven duidelijkheid óf zij een vergunning aan moeten vragen. Het is vervolgens de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om deze vergunning ook daadwerkelijk aan te vragen', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap.

Natuurbeschermingswet
Bedrijven in de nabijheid van N2000-gebieden kunnen vergunningplichtig zijn op grond van de Natuurbeschermingswet. Het gaat om een vergunning voor activiteiten die sinds het jaar 2000 zijn gestart of gewijzigd. Het Rijk heeft hiervoor in 2005 de Natuurbeschermingswet ingevoerd, op grond waarvan bedrijven een vergunning dienen aan te vragen.

Aanwijzing
Gelderland heeft achttien N2000-gebieden, waar de provincie de aanwezige bijzondere natuur wil beschermen. Dat betekent dat de provincie beheerplannen opstelt, waarin staat aangegeven hoe deze bescherming er uit ziet, welke maatregelen daarvoor uitgevoerd gaan worden en wat dit voor de bedrijven in de omgeving betekent. Voorwaarde is dat het rijk deze gebieden formeel aan wijst. Dit is gebeurd voor de gebieden in de Achterhoek; rondom de Veluwe en de Rijntakken moet dit nog plaats vinden.

Gevolgen
Gelderland heeft speciaal voor bedrijven in de omgeving van de Veluwe en het Rivierengebied een onderzoek laten uitvoeren. Op basis hiervan ontstaat duidelijkheid of bedrijven een Nb-vergunning nodig hebben. Het gaat om de gevolgen van geluid, licht, verontreiniging en verdroging op de aanwezige kwetsbare natuur. Voor de aanpak van de gevolgen van Stikstof wordt landelijk gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Helpdesk
Op basis van de informatie van bedrijven over hun locatie en activiteiten geeft de helpdesk duidelijkheid of een Nb-vergunning nodig is in verband met de gevolgen van geluid, licht, verontreiniging en verdroging op de kwetsbare en te beschermen natuur. Het meldpunt is 24 uur per dag toegankelijk via de website van de provincie en is vanaf 1 mei te vinden op www.gelderland.nl/Nb-helpdesk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet