NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

60.000 euro voor beheer weidevogels

29 april 2014

Er is 60.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het extra beheer van weidevogels in Fryslân. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer ‘Vliegende euro’s‘. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur en akkervogels. Agrariërs kunnen tot en met 17 mei 2014 subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Als er extra nesten bijkomen, dan kan er tot 8 juni een vervolgaanvraag worden ingediend. Dit kan alleen als de eerste aanvraag is goedgekeurd.

Grasland
Voor grasland moeten er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf zijn. Wanneer er 5 gruttonesten zijn, maar deze verdeeld zijn over verschillende percelen, dan kan één bedrijf namens de verschillende bedrijven een aanvraag indienen. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.

Kijk op www.sanl-fryslan.nl voor meer informatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet