NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen Ontwikkelfonds Brabant van start

24-04-2014

Voor iedereen die nieuwe natuur wil realiseren in Brabant ontstaan nieuwe kansen door de oprichting van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Uit dit fonds word het aankopen en inrichten van gronden voor natuur gefinancierd

Gedeputeerde Staten hebben mevrouw Mary Fiers, voormalig wethouder van Eindhoven, aangesteld als directeur.

Een aantrekkelijke natuur is belangrijk voor een prettig leefklimaat en voor het economisch vestigingsklimaat van onze provincie. Natuurgebieden zijn echter door woningbouw en aanleg van wegen versnipperd geraakt. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van veel plant- en diersoorten. Het is dus de kunst om te zorgen voor een aantrekkelijke en robuuste natuur, waarbij grote natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur, EHS) met elkaar zijn verbonden (ecologische verbindingszones, EVZ's).

Samenwerking
Om dit proces te bevorderen, sluit de provincie samen met de zogeheten 'manifestpartners' binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. Die manifestpartners zijn de ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, De Brabantse Milieufederatie, Top Brabant, de vier Brabantse waterschappen, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Gebiedsgerichte aanpak
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat het proces van aankopen van gronden en inrichten ervan tot natuur in goede banen leiden. Dat gebeurt via een gebiedsgerichte aanpak en integrale projecten waarin natuur, landschap, waterhuishouding, landbouw en/of recreatie hand in hand gaan.

Werkeenheid
In de nieuwe aanpak nodigt de provincie particulieren en ondernemers in de regio nadrukkelijk uit om de maatschappelijke en economische waarden van natuur te benutten en er in te investeren. Iedereen met concrete initiatieven kan contact opnemen met de werkeenheid, die kan adviseren over de mogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Contactpersoon is: Martien van Bavel.

In kas
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikt over geld en ruilgronden die de provincie beschikbaar heeft gesteld. Het fonds kan, onder voorwaarden van het Investeringsreglement, voor € 240 miljoen bijdragen in de kosten van transacties ten behoeve van de natuur. Bijdragen kunnen variëren van 0% tot 85% van de kosten. De manifestpartners dragen voor € 160 miljoen bij aan de realisatie van de natuur in Brabant; deels door een bijdrage in geld, deels door het realiseren van natuurwaarden in combinatie met andere functies.

Directeur
Gedeputeerde Staten hebben mevrouw Mary Fiers per 1 mei 2014 aangesteld als directeur van het nieuwe Groen Ontwikkelfonds Brabant. Van 2006 tot 2013 maakte ze als wethouder deel uit van het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven met in haar portefeuille water, groen, openbare ruimte, wijkvernieuwing, burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en vergunningverlening.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet