NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland kan verder met Natura 2000-beheerplannen

25 april 2014

Nu de Tweede kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de PAS, kan de provincie Gelderland verder met de Natura 2000-beheerplannen. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde: 'Ik ben blij met deze voortgang, want dat is goed voor het Gelderse bedrijfsleven én de Gelderse natuur. Wij kunnen als provincie nu de Natura 2000-beheerplannen vaststellen en uitvoeren. Hiermee verbetert niet alleen de natuur, maar kunnen ook de Gelderse bedrijven verder ontwikkelen.'

Boerderij aan water; bron provincie GelderlandDe Tweede Kamer heeft donderdag 24 april 2014 ingestemd met de PAS-wet. Deze wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 regelt de vermindering van de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. Via een samenhangende, gebieds- en sectoroverstijgende aanpak, die dwingend doorwerkt in het beleid van verschillende overheden, verbeteren de milieu- en watercondities en combineert die met ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Naar verwachting zal het Rijk het ontwerp van het PAS-programma en de concept-milieueffectrapportage (MER) in september 2014 ter visie leggen.

Beheerplannen vaststellen
De provincie Gelderland zal tegelijkertijd met het PAS-programma een aantal Natura 2000-beheerplannen ter visie leggen. Het gaat om de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden WooldseVeen, Bekendelle, Korenburgerveen, Willinks Weust, Stelkampsveld en de Landgoederen Brummen, Loevestein en Arkemheen. De beheerplannen voor de andere Gelderse Natura 2000-gebieden volgen later dit jaar of begin 2015. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben daarover een Statenbrief opgesteld.

PAS
Het PAS-programma maakt economische ontwikkeling mogelijk in combinatie met het realiseren van de doelen voor de Natura 2000-gebieden. Het programma bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en een versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Als gevolg van deze verbetering van de draagkracht van de natuur kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden meer economische activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen, worden toegelaten die stikstofemissie met zich brengen. Deze ruimte voor extra activiteiten wordt 'ontwikkelingsruimte' genoemd.

Gebiedsanalyses en PAS-maatregelen
Belangrijk onderdeel van het PAS-programma vormen de gebiedsanalyses van alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Op basis van die gebiedsanalyses worden PAS-maatregelen voorgesteld, die weer opgenomen moeten worden in de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. De provincie Gelderland staat aan de lat om 15 Natura 2000-beheerplannen op te stellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet