NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

PAS krijgt steun van Tweede Kamer

25 april 2014

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In de komende weken zal de Eerste Kamer de verdere behandelprocedure bepalen. Naar verwachting zal de PAS in december ter beoordeling aan de Kamer worden aangeboden.

Wijziging Natuurbeschermingswet
Bij de laatste parlementaire stemmingen voor het meireces heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aantal wijzigingsvoorstellen op de Natuurbeschermingswet (NBW) waarin de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn wettelijke basis vindt. De aanpassing van de NBW kon overigens rekenen op steun van alle partijen met uitzondering van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De VVD, die zich kritisch had opgesteld, gaf het wetsvoorstel uiteindelijk het “voordeel van de twijfel”. Het IPO heeft, net als staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, EZ) de afgelopen weken aangedrongen op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Volgende stap: Eerste Kamer
Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen zal de Eerste Kamer begin mei de verdere behandelprocedure voor de wet vaststellen. De Eerste Kamer heeft zich met een inspanningsverplichting gecommitteerd voorstellen nog voor het zomerreces te behandelen die uiterlijk 24 april door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Voorhangprocedure
Tijdens het debat op 16 april had staatssecretaris Dijksma al toegezegd de voorhangprocedure te benutten voor instemming van de Kamer met de uitvoeringsmaatregelen van de PAS. Voor de vervolgstappen wees Dijksma in het debat expliciet naar de goede samenwerking met de provincies. De toezegging is door de Kamerleden Eric Smaling (SP) en Lutz Jacobi (PvdA) vastgelegd in een motie. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen. De voorhangprocedure leidt er toe dat het PAS-programma na vaststelling (in overeenstemming met alle colleges van Gedeputeerde Staten) ter beoordeling aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Volgens de huidige planning zal dit in december plaats vinden.

Amendementen en moties
Bij de aanvaarde amendementen en moties zijn er twee die door de staatssecretaris werden ontraden. Deze kunnen, evenals andere aanvaarde amendementen, de uitvoeringspraktijk van de PAS complexer maken. Zo werd een amendement van SGP-er Elbert Dijkgraaf aanvaard die het mogelijk maakt in bepaalde gevallen extern te salderen. Dijksma verwees in haar afwijzing naar het kritische advies van de Raad van State over dit amendement. Ook het IPO heeft de Kamer gewaarschuwd voor de consequenties van aanneming van dit amendement, omdat zo gevaar ontstaat dat er twee systemen naast elkaar ontstaan en de werking van de PAS daarmee wordt ondergraven.

CDA-er Jaco Geurts had succes met een motie die de regering verzoekt de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen een beheerplan te verruimen voor het meewegen van sociaal-economische factoren. De wet regelt nu dat bezwaar en beroep alleen mogelijk is op de beschrijving van handelingen die ecologische doelen niet in gevaar brengen

Best practices
De motie over uitwisseling van ‘best practices’ tussen de provincies van Stientje Van Veldhoven (D66) werd ook aangenomen. De uitwisseling van ervaringen – inclusief terugkoppeling daarover door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer - dient te gaan over een “zo efficiĎnt mogelijk gebruik van de stikstofruimte” en over de “criteria die worden gehandhaafd voor uitgifte van ontwikkelingsruimte”. Overkoepelende doelstelling is de bevordering van rechtsgelijkheid. Ook de motie van Van Veldhoven over de evaluatie van de PAS na zes jaar – mede gelet op de maatschappelijke belangstelling – kreeg een meerderheid in de Kamer. Dat geldt ook voor een motie van VVD-Kamerlid Helma Lodders die de regering oproept een “eerste aanzet te geven voor een fundamentele discussie over Natura 2000”. De PAS is hierop gebaseerd.

PAS
Het PAS heeft betrekking op 133 van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze Natura-2000 gebieden zijn stikstof gevoelig en de beschermde habitattypen hebben last van de neerslag van stikstof. Het PAS is erop gericht deze achteruitgang in de biodiversiteit een halt toe te roepen en om te zetten in herstel. Tevens heeft het PAS tot doel ontwikkelruimte te realiseren voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van de Natura 2000-gebieden. De daartoe vereiste vergunningen werden veelal niet meer verstrekt omdat deze door de rechter worden vernietigd omdat ze in strijd waren met de Europese/internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit, de Europese Vogel en habitatrichtlijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet