NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rekenkamer onderschrijft provinciale regie bij natuurcompensatie

18 april 2014

De Algemene Rekenkamer heeft op 16 april 2014 haar rapport ‘Compensatie van schade aan natuurgebieden’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin geeft de Rekenkamer aan dat er behoeft is aan één regisseur bij natuurcompensatie en dat die rol bij de provincie ligt. Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA)ligt, wordt deze provinciale regierol verstrekt.

Meer aandacht voor natuurcompensatie
Daarnaast wordt er in het rapport op gewezen dat de aandacht voor natuurcompensatie is toegenomen en dat duidelijker is geworden hoe de compensatie van ruimtelijke ingrepen in natuurgebieden plaats moet vinden. Ook doet de Rekenkamer enkele aanbevelingen hoe de gecompenseerde natuur beter kan worden beschermd.

Provincies goed op schema
Het IPO verwelkomt de aanbevelingen in het rapport. Het IPO is het met de opstellers eens dat de regierol bij natuurcompensatie bij provincies moet liggen. De afgelopen jaren hebben de provincies werk gemaakt van hun regierol. De provincies hebben natuurcompensatie goed geregeld in hun ruimtelijke verordeningen en hebben duidelijkheid geboden over de ligging van het beschermde natuurnetwerk. Daarnaast hebben provincies advies ingewonnen hoe de uitvoering van natuurcompensatie transparanter en eenvoudiger kan worden gemaakt. De aanbevelingen van de Rekenkamer sluiten goed aan bij de stappen die provincies gezet hebben, maar laten ook zien dat er voor de provincies een uitdaging ligt om compensatie goed te borgen.

Dijksma met provincies in gesprek
De staatssecretaris heeft in haar reactie op het rapport aangegeven de regierol van de provincies te willen versterken. Zij is van mening dat de provincies grote stappen hebben gezet om natuurcompensatie te regelen. Zij kondigt aan op korte termijn met de provincies het gesprek aan te willen gaan over de aanbevelingen van de Rekenkamer, waarbij uiteindelijk de provincies aan zet zijn om natuurcompensatie in hun verordeningen te regelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet