NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Na goede conferentie en internetconsultatie is POP3 gereed

25 april 2014

Met een slotconferentie op 15 april te Lelystad werd een consultatie over het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) op gepaste wijze afgerond. Tijdens door IPO en het ministerie van Economische Zaken (EZ) georganiseerde conferentie werd het POP3, dat binnenkort door staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) in Brussel wordt ingediend, toegelicht en werd beschreven welke doelen en maatregelen er nu in het document staan.

Toekomst agrarisch natuurbeheer
Flevolands gedeputeerde Bert Gijsberts opende namens het IPO de bijeenkomst waar zo’n 100 man op af waren gekomen. Belangrijkste agendapunten van de slotconferentie waren onder andere de toekomst van het agrarisch natuurbeheer en de collectieve benadering en innovatie in de agrarische sector.

Consultatie
Bij de internetconsultatie waren zo’n 75 reacties door 29 organisaties ingediend. Deze opmerkingen richten zich ook op de al genoemde provinciale maatregelen voor agrarisch natuurbeheer, innovatie en sociaal-economische ontwikkeling (LEADER), maar ook de jonge boerenregeling, en de water- en natuurmaatregelen van de provincies leiden tot vragen en suggesties voor de uitvoering.

Kamervragen
Ondertussen heeft staatssecretaris Dijksma schriftelijk antwoord gegeven op Tweede Kamervragen van VVD, CDA, D66, CU en SGP over de invulling van POP3. Of er naar aanleiding van deze beantwoording nog moties door Kamerleden worden ingediend is op dit moment nog onbekend.

POP3
Het POP3 bevat de Nederlandse plannen en maatregelen ter versterking van het plattelandsbeleid als onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ). Het POP3 richt zich voor de jaren 2014-2020 op landbouw, natuur, water en sociaal-economische ontwikkeling (LEADER). Anders dan in het voorgaande POP2 zijn de provincies nu verantwoordelijk voor de uitvoering en de programmering van het (grootste deel van) POP3.

De zes EU-prioriteiten op het gebied van plattelandsbeleid zijn in vijf thema's gevat waarop de maatregelen van het POP3 zich richten. Dit zijn:

Innovatie en concurrentiekracht
Binnen dit thema vallen maatregelen gericht op innovatie, duurzaamheid en versterking van de concurrentiekracht.

Jonge boeren
De maatregelen binnen de jonge boerenregeling in POP3 richten zich specifiek op jonge boeren na een bedrijfsovername. De regeling is zoveel mogelijk landsdekkend en hebben veelal betrekking op duurzaamheid en innovatie.

Natuur en landschap
Hieronder vallen maatregelen voor het agrarisch natuurbeheer, de hydrologische maatregelen PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), landschap en natuur.
Water
Water is een apart thema binnen POP3, gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Er zijn maatregelen mogelijk voor onder andere innovatie, groenblauwe diensten, klimaat, de nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

LEADER
LEADER gaat over de mensen op het platteland. Er zijn drie hoofdthema’s: stad/landrelaties, krimp en economie. Ook natuur- en milieueducatie binnen het programma Duurzaam Door valt onder LEADER.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet