NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen ganzenakkoord voor Fryslân

7 mei 2014

Na meerdere constructieve gesprekken zijn de maatschappelijke partijen het uiteindelijk niet eens geworden over een Fries ganzenakkoord. Dit betekent dat het de partijen niet is gelukt om tot afspraken te komen over de aanpak van ganzen. Wel zijn alle partijen van mening dat de schade die ganzen veroorzaken aangepakt moet worden. En dat samenwerking daarvoor de beste oplossing is. Het breekpunt is echter de duur van de rust in de winter.

Gedeputeerde Johannes Kramer: "Dit betsjut dat de provinsje sels in foarstel oan Provinsjale Steaten docht. Fansels hie ik leaver in ‘droegen’ foarstel dellein, mar it kin net oars. Spitich genôch is it lêtste stapke net troch de partijen setten. Wylst we in-oar sa hurd nedich ha. Mar eltse partij hat mei in efterban te krijen en at dy net ynstimme hâldt it op. Hoe’t it provinsjale foarstel derút sjocht moat ik my noch op beriede. Mar dat we gau oan ‘e slach moatte is wis foardat der wer in winterperioade ferlern giet en de skea allinnich mar tanimt".

Winterrust
De duur van de winterrust bleek het heikele punt te zijn binnen de onderhandelingen. Tijdens een winterrustperiode mogen ganzen nergens in de provincie worden aangepakt, behalve op zogenaamde kwetsbare gewassen zoals wintertarwe. Alle partijen waren het er over eens dat in de eerste twee jaar een rustperiode van twee maanden werd ingesteld. Deze korte rustperiode is eerst nodig om de ganzenschade maximaal terug te brengen. Na deze twee jaar moest de rustperiode worden verlengd naar vier maanden. Dit was van belang voor de natuurorganisaties. Maar het dilemma zat hem in de vraag wanneer de vier maanden winterrust kon worden ingevoerd. Boerenorganisaties en jagers wilden niet op voorhand instemmen met vier maanden winterrust na twee jaar. Dit kon alleen hun instemming hebben als schadevermindering is bewezen. Voor natuurorganisaties was van belang dat alle partijen vooraf en in principe instemden met de vier maanden winterrust na twee jaar.

Provincie legt voorstel neer
De provincie komt binnenkort met een eigen voorstel dat aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Gedeputeerde Kramer beraadt zich nu op de inhoud van dit voorstel.

Deelnemers
De deelnemende partijen aan de onderhandelingen waren: It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Land en Tuinbouworganisatie (LTO Fryslân), Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), Boerennatuur en de Fauna Beheereenheid en de Provincie Fryslân.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet