NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS leggen faunabeheerplan grofwild en ontheffing ter inzage

23 april 2014

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen het Faunabeheerplan voor edelhert, damhert, wild zwijn, ree en moeflon ter inzage, samen met de daaruit voortvloeiende ontheffing voor het verjagen en doden van grofwild. Deze ontwerpbesluiten en de aanwijzing voor de moeflon liggen 6 weken ter inzage op het Provinciehuis. Naar verwachting beslissen GS na de zomer definitief. Moeflons in Nationaal Park de Hoge Veluwe'In dit faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid (FBE) de verschillende belangen afgewogen. Wij hebben dit getoetst en zijn van plan om aan dit plan onze goedkeuring te verlenen. Ook zijn wij van plan een aanwijzing voor de moeflon te geven en een ontheffing voor het verstoren en doden van grofwild. We roepen nu anderen op om ook hun reactie te geven', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur.

Maatwerk
De FBE Gelderland maakt met flexibel faunabeheer onderscheid in gebieden waar grofwild voorrang krijgt zonder afschot, gebieden met schadegevoelige belangen waar volgens de FBE minder dieren passen en overgangsgebieden. In die overgangsgebieden zorgt de terreineigenaar die voor de hogere dichtheden van de dieren kiest, er voor dat de buren gevrijwaard blijven van deze schade. Als ondanks populatiebeheer onacceptabele schade optreedt zoals verkeersonveilige situaties, overlast in de bebouwde kom of schade aan landbouwgronden, vraagt de FBE Gelderland om het gebruik van bijzondere instrumenten. Hiervoor wordt met dit faunabeheerplan ontheffing aangevraagd.

Faunabeheerplan
De Veluwe is door de provincie aangewezen als leefgebied voor grofwild. De provincie moet beoordelen of de Faunabeheereenheid Gelderland op een juiste manier de verschillende belangen afweegt rond het beheren van grofwild en het voorkomen van schade. Naast de natuurlijke leefwijze en het beheren van de populaties grofwild, gaat het om het beleven van deze dieren, maar ook om het belang van verkeersveiligheid en het tegengaan van onacceptabel schade aan bedrijven en burgers. Eigenaren en grondgebruikers zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijk beheer en zijn daarvoor vertegenwoordigd in de FBE. In dit Faunabeheerplan voor grofwild geeft de FBE aan hoe zij dat wil doen.

Ontheffingen
Edelhert, damhert, ree en wild zwijn zijn beschermde inheemse dieren volgens de Flora- en faunawet. GS kunnen ontheffingen verlenen voor het ‘verstoren’ en doden van deze beschermde dieren als onacceptabele schade aan ‘wettelijk erkende belangen’ daar aanleiding toe geeft. Die ontheffing dient gebaseerd te zijn op een door de FBE opgesteld en door GS goedgekeurd Faunabeheerplan. De aanwijzing voor de moeflon is nodig omdat het een uitheemse diersoort is waarvoor een apart besluit nodig is.

Ter inzage
De provincie Gelderland staat voor een zorgvuldig evenwicht tussen de uiteenlopende belangen van landbouw, natuur, terreinbeheerders en alle andere Gelderlanders. De provincie wil horen wat die partijen vinden van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland voor ze tot vaststelling overgaat. Het Faunabeheerplan, het ontwerp-goedkeuringsbesluit, de ontwerp-ontheffing en ontwerp-aanwijzing zijn te vinden op bekendmakingen.gelderland.nl, met de publicatiedatum 28 april 2014. Uw mening kunt u tot 9 juni aan de provincie kenbaar maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet